РІШЕННЯ від 17.01.2019 № 1 "Про ухвалення Положення про Незалежну експертну раду з питань діяльності мас-медіа під час виборів 2019 року" - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

РІШЕННЯ від 17.01.2019 № 1 “Про ухвалення Положення про Незалежну експертну раду з питань діяльності мас-медіа під час виборів 2019 року”

СЛУХАЛИ: Сергія Сьомкіна, який розповів про стан роботи над Положенням, повідомивши, що практично всі зауваження і пропозиції, які надійшли під час обговорення, були враховані в Положенні. С.Сьомкін запропонував проголосувати, оскільки обговорення по Рішенню та Положенню про Незалежну експертну раду з питань діяльності мас-медіа під час виборів завершено. Пропоную проголосувати в онлайн-режимі (За, Проти, Утримались).

УХВАЛИЛИ:

1. Погодитися з пропозицією Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, що висловлена у відповідь на звернення Громадської ради, про створення Незалежної експертної ради з питань діяльності мас медіа під час виборів.
2. Погодити Положення про Незалежну експертну раду з питань діяльності мас-медіа під час виборів.
3. Встановити термін для подання заяв щодо участі у якості експерта у Незалежній експертній раді з питань діяльності мас-медіа під час виборів до 25.01.2019 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

голосування здійснювалося в електронному вигляді, зважаючи на те, що більшість голосів “за”, рішення вважається прийнятим більшістю голосів.

«за» – 11

«проти» – 0

«утримались» – 1

«не голосували» – 3 (“за” за умовчанням)

Рішення прийнято.

Текст Положення додається.

 

Голова Громадської ради   С.В. Сьомкін

 Секретар Громадської ради   С.В. Коробіна

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Незалежну експертну раду
з питань діяльності мас-медіа під час виборів у 2019 році

1. Незалежна експертна рада з питань діяльності мас-медіа під час виборів (далі – Експертна рада) є тимчасовим громадським колегіальним експертним органом, основною метою якого є сприяння дотриманню засобами масової інформації вимог законодавства про вибори.

2. Основними завданнями Експертної ради є надання на запит третіх осіб експертних висновків щодо
• відповідності матеріалів передвиборної агітації та політичної реклами вимогам законодавства про вибори;
• відповідності матеріалів про вибори вимогам до соціальної реклами;
• наявності або відсутності ознак передвиборної агітації в редакційних та авторських матеріалах про вибори;
• відповідності дій учасників виборчого процесу, ЗМІ та державних органів вимогам законодавства про вибори в частині, що стосується змісту та порядку розповсюдження матеріалів передвиборної агітації.

3. Основними принципами діяльності Експертної ради є відкритість, колегіальність та рівноправність її членів.

4. Заяву на участь в Експертній раді можуть подати фізичні особи громадяни України, які мають освіту у сфері права, журналістики, політології, соціології та психології, а також мають досвід роботи з питань діяльності ЗМІ під час виборів, але не мають конфлікту інтересів у співпраці з кандидатами, їхніми штабами.

5. Кількісний та особистий склад Експертної ради затверджується рішенням Громадської ради на відкритому засіданні.
Громадська рада може прийняти мотивоване рішення щодо відхилення кандидатури у члени Експертної ради.
Склад Експертної ради може доповнюватись за рішенням Громадської ради

6. Члени Експертної ради зобов’язані:
• дотримуватись вимог цього Положення та рішень Експертної ради;
• брати участь у засіданнях Експертної ради;
• брати участь у підготовці та прийнятті рішень Експертної ради.

Члени Експертної ради мають право:
• вчасно отримувати інформацію про діяльність Експертної ради;
• подавати окремі думки, у разі незгоди із рішеннями Експертної ради, які є невід’ємною частиною відповідних рішень Експертної ради.
• згадувати про своє членство в Експертної раді в будь-яких публічних заявах.
Член Експертної ради не може виступати від її імені (робити будь-які заяви, надавати коментарі тощо), крім випадку наявності відповідного рішення Експертної ради.
Члени Експертної ради діють на громадських засадах.

7. Для забезпечення своєї діяльності Експертна рада обирає зі складу своїх членів координатора Експертної ради, на якого покладаються обов’язки з підготовки та скликання засідань Експертної ради та оприлюднення її рішень .

8. Основною формою роботи Експертної ради є засідання.
Дата засідання Експертної ради визначається координатором Експертної ради не пізніше наступного дня за днем отримання запиту про надання експертного висновку.
Члени Експертної ради повідомляються про засідання не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення.
Головуючий засідання Експертної ради обираються на початку кожного засідання.
Головуючий веде засідання Експертної ради, забезпечує дотриманням порядку денного, обумовленого регламенту виступів, ставить на голосування питання, підписує протокол засідання, виконує інші дії, необхідні для належного проведення засідання Експертної ради.
Засідання Експертної ради є відкритими та можуть здійснюються в режимі он-лайн трансляції .

9. Експертна рада має право приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менше, ніж ½ від її складу. Рішення Експертної ради приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Експертної ради. Рішення Експертної ради, прийняті на її засіданнях, оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим засідання.
Рішення Експертної ради мають рекомендаційний характер.
Члени Експертної ради, які не згодні з рішенням Експертної ради , мають право протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення Експертної ради подати окрему думку. Окрема думка подається у письмовій формі (зокрема, засобами електронної пошти на адресу presstvr@nrada.gov.ua) та є невід’ємною частиною рішення Експертної ради. Координатор Експертної ради забезпечує оприлюднення окремих думок разом з відповідним рішенням Експертної ради.

Голова Громадської ради Сергій Сьомкін

Секретар Громадської ради Світлана Коробіна

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше