Про заяву ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00169-м від 19.09.2011) (багатоканальне, логотип: ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ» емблема «112 УКРАЇНА») (програмна концепція) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2703

Про заяву ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00169-м від 19.09.2011) (багатоканальне, логотип: ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ» емблема «112 УКРАЇНА») (програмна концепція)


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45До Національної ради 02.12.2016 надійшла заява ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00169-м від 19.09.2011 у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення.За визначенням статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» ліцензія на мовлення – це документ державного зразка, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж.Відповідно до частини першої статті 27 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» ліцензія на мовлення видається не пізніше ніж у десятиденний строк після прийняття Національною радою рішення про видачу ліцензії за умови сплати ліцензійного збору і є єдиною законною підставою на право мовлення.Згідно з частиною четвертою статті 27 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» обов’язковими додатками до ліцензії на мовлення є: програмна концепція мовлення; організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні зобов’язання, взяті організацією-ліцензіатом під час конкурсного відбору або під час розгляду її заяви Національною радою при отриманні ліцензії на позаконкурсних засадах; докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі: частота (частоти), місцезнаходження та потужність передавача (передавачів), територія розповсюдження програм, місцезнаходження головної станції багатоканальної телемережі, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі, територія розташування (прийому) багатоканальної мережі; відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації-ліцензіата та пов’язаних осіб, які були зазначені у заяві про видачу (продовження строку дії) ліцензії на мовлення; відомості про склад управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізації-ліцензіата: керівника організації, склад ради директорів, склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб – прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.Згідно з статтями 13, 14 цього ж Закону Національна рада наділена наглядовими та регуляторними повноваженнями щодо дотримання телерадіоорганізаціями вимог законодавства у галузі телерадіомовлення, а також нагляд за дотриманням ліцензіатами умов ліцензій.З огляду на положення частини першої статті 1, частини четвертої статті 7, частини п’ятої статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статті 14, частини другої статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» повноваження з переоформлення ліцензій на мовлення є виключними регуляторними та дискреційними повноваженнями Національної ради.Під дискреційним повноваженням слід розуміти повноваження, яке адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин.Таким чином, положенням частини сьомої статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» визначено, що Національна рада за результатами розгляду заяв приймає рішення про внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення ліцензії або про відмову у внесенні змін.Частина сьома статті 27 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» встановлює, що ліцензіат зобов’язаний виконувати умови ліцензії. Національна рада контролює виконання ліцензіатами умов ліцензій, а в разі їх порушення – застосовує штрафні санкції відповідно до вимог цього Закону.Як передбачає частина перша статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», у разі зміни даних, передбачених частиною третьою цієї статті або абзацами п’ятим і шостим частини четвертої статті 27 цього Закону, ліцензіат подає Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення за встановленою Національною радою формою.Відповідно до частини другої статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» до заяви додаються завірені у встановленому порядку копії документів, які підтверджують необхідність внесення змін до ліцензії.Згідно з частиною третьою статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» підставами для переоформлення ліцензії на мовлення можуть бути: а) зміна організаційно-правової форми та умов діяльності ліцензіата; б) наміри ліцензіата змінити організаційні чи технічні характеристики мовлення та внести відповідні зміни до умов ліцензії; в) необхідність внесення змін до умов ліцензії у зв’язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення; г) необхідність внесення змін до умов ліцензії у зв’язку з переходом на суспільне телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».За правилами частини сьомої статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» заява про переоформлення ліцензії у зв’язку з намірами ліцензіата змінити організаційні чи технічні характеристики мовлення розглядається у місячний термін з дати її надходження. За результатами розгляду Національна рада приймає рішення про внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення ліцензії або про відмову у внесенні змін до ліцензії.Принцип дотримання збалансованості різноформатного мовлення та наявність знижок, застосованих при нарахуванні ліцензійного збору, враховуються під час розгляду Національною радою питання щодо можливості і доцільності внесення змін до програмних концепцій телерадіокомпаній.Частина дев’ята статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» визначає, що за результатами розгляду Національна рада приймає рішення про внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення ліцензії. При цьому зміни до програмної концепції мовлення вносяться відповідно до Плану розвитку.Частини сьома, дев’ята статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» передбачають, що за результатами розгляду питання про переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення протягом місяця зобов’язана прийняти одне із рішень: про переоформлення ліцензії або про відмову у переоформленні ліцензії (внесенні змін). При цьому відмова у переоформленні ліцензії може мати місце, якщо зміни, які вносяться до програмної концепції мовлення, не відповідають вимогам Плану розвитку.У свою чергу, відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», План розвитку національного телерадіоінформаційного простору (далі – План розвитку) є нормативно-правовим документом, який розробляється Національною радою і затверджується її рішенням відповідно до вимог цього Закону. На підставі Плану розвитку Національна рада приймає рішення щодо створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України, визначає конкурсні умови та оголошує конкурси на отримання ліцензій на мовлення, визначає умови ліцензій на мовлення, яке ліцензується за реєстраційним принципом.Як передбачає частина друга статті 21 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», План розвитку складається з двох частин: а) Плану використання радіочастотного ресурсу, виділеного для телебачення і радіомовлення; б) основних вимог щодо змістовного наповнення та співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору.Відповідно до підпункту 2 пункту 3 розділу ІІІ Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01 грудня 2010 року № 1684 (у редакції рішення Національної ради від 28.01.2016 № 101, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за № 288/28418), при реалізації завдань щодо забезпечення збалансованим різноформатним мовленням у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення для забезпечення культурних та інформаційних потреб громадян під час ліцензування мовлення враховує зокрема, дотримання вимог до програмної концепції, визначених під час конкурсу на відповідну ліцензію.Принцип дотримання збалансованості різноформатного мовлення та наявність знижок, застосованих при нарахуванні ліцензійного збору, враховуються під час розгляду Національною радою питання щодо можливості і доцільності внесення змін до програмних концепцій телерадіокомпаній у разі надходження від них відповідних заяв.Форматами телевізійного мовлення є: інформаційний, культурологічний, просвітницький, розважальний, дитячий, інформаційно-розважальний, розважально-інформаційний, інформаційно-просвітницький, інформаційно-культурологічний тощо.Для забезпечення засобами телерадіомовлення культурних та інформаційних потреб громадян Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення враховує наявність у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору якісного змістовного наповнення та різноманітних форматів мовлення.Відповідно до частини другої статті 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» конкурс на отримання ліцензії на мовлення ініціюється, оголошується і проводиться Національною радою. Згідно з частиною четвертою цієї статті, конкурс на отримання ліцензії оголошується рішенням Національної ради. Частиною одинадцятою цієї статті визначено, що конкурсні умови визначаються Національною радою до оголошення конкурсу і затверджуються окремим рішенням Національної ради.15 квітня 2011 року рішенням № 823 Національна рада затвердила конкурсні умови, а рішенням № 824 оголосила конкурс на отримання ліцензії на мовлення на вільних каналах мовлення багатоканальної телемережі МХ-5.Конкурсні умови на отримання ліцензії на вільних каналах мовлення в багатоканальній телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) (територіальна категорія мовлення – регіональне та місцеве мовлення) включали зокрема і вимоги до програмної концепції:– рекомендовано розміщення соціально важливих та інформаційно-аналітичних програм;
– рекомендовано розміщення дитячих передач;
– здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників;
– проведення ТРО інформаційно-рекламної кампанії під час телевізійної трансляції програм щодо забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телемовлення.На участь у конкурсі подали заяви 72 регіональні та місцеві телекомпанії Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської областей.Розглянувши заяви ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ, подані на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення на каналах мовлення багатоканальної телемережі МХ-5, враховуючи План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, Національна рада визнала переможцем ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ, на 35 каналах в областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та затвердила надану компанією програмну концепцію мовлення, яка відповідала конкурсним умовам.Разом з тим, подана до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заява щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00169-м від 19.09.2011 у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення відрізняється від програмної концепції, яку було затверджено за результатами конкурсу, зокрема, вилучено дитячі передачі, передбачені конкурсними умовами, змінився формат мовлення з розважально-інформаційного з фільмопоказом на інформаційний, що не узгоджується із Планом розвитку в частині змістовного наповнення форматів мовлення.Частина дев’ята статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» чітко передбачає, що зміни до програмної концепції мовлення вносяться відповідно до Плану розвитку.Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.Відповідно до частини п’ятої статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» розгляд на засіданнях Національної ради питань про видачу, продовження, переоформлення ліцензії відбувається у присутності повноважних представників відповідних ліцензіатів, про що їх письмово повідомляє Національна рада не пізніш як за три дні до засідання.12 грудня 2016 року ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ, було направлено запрошення на засідання Національної ради від 22 грудня 2016 року. За інформацією ТОВ «Експрес Мото Україна», вручити відправлення не вдалося, так, як одержувач відмовився отримати запрошення.Розглянувши заяву ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення, з огляду на положення частини першої статті 1, частини четвертої статті 7, частини п’ятої статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статті 14, частини другої статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» повноваження з переоформлення ліцензій на мовлення є виключними регуляторними та дискреційними повноваженнями Національної ради. Під дискреційним повноваженням слід розуміти повноваження, яке адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин. Керуючись статтею 19 Конституції України, статтями 17, 18, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору, враховуючи звернення ТОВ «ТРК «СІМОН.» (вх. № 16/1953 від 24.04.2015), ТОВ «ТРК «S-ТЕТ» (вх. № 16/1587 від 02.04.2015), ТОВ «Компанія інформації радіо телекомунікації «ТОР» (вх. № 16/1588 від 02.04.2015), ТОВ «ТРК «АЛЕКС ТВ» (вх. № 16/1590 від 02.04.2015), ВГО «Незалежна асоціація телерадіомовників» (вх. № 16/1222 від 17.03.2015), рішення Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики від 13.05.2015, беручи до уваги рішення Національної ради від 11.06.2015 № 752, від 23.07.2015 № 1153, від 03.09.2015 № 1381, від 26.10.2015 № 1597, від 26.11.2015 № 1905, від 30.12.2015 № 2321, від 28.01.2016 № 103, від 25.02.2016 № 247, від 24.03.2016 № 363, від 19.05.2016 № 846, від 16.06.2016 № 1279, від 14.07.2016 № 1605, від 18.08.2016 № 1775, від 15.09.2016 № 1975, від 05.10.2016 № 2144, від 03.11.2016 № 2273 та від 01.12.2016 № 2540, Національна радавирішила:1. Відмовити у переоформленні ліцензії на мовлення НР № 00169-м від 19.09.2011 ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ, в частині зміни програмної концепції мовлення.2. Виконання цього рішення покласти на управління: юридичне, ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. Ільяшенко