Про звернення до суду про стягнення штрафу з ТОВ «КАТ», м. Арциз Одеської обл.(НР № 0371-п від 14.09.2007) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2438

Про звернення до суду про стягнення штрафу з ТОВ «КАТ», м. Арциз Одеської обл.(НР № 0371-п від 14.09.2007)

НР № 0371-п від 14.09.2007


18.11.2016 м. Київ Протокол № 38Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (далі – Закону) суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення щороку подає Національній раді інформацію про свою структуру власності в порядку та за формою, що встановлюються Національною радою. Неподання, несвоєчасне подання такої інформації або подання інформації, що не відповідає дійсності, є підставою для застосування Національною радою санкцій відповідно до цього Закону.Телерадіоорганізація зобов’язана щороку, до 31 березня, подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності про свою структуру власності, в якому зазначаються: відомості про структуру власності станом на 31 грудня звітного року; відомості про зміни у структурі власності, що відбувалися впродовж звітного року; відомості про всіх осіб, які володіють або володіли впродовж звітного року прямою або опосередкованою істотною участю, із зазначенням підстав такого володіння (дата укладення відповідних правочинів або настання інших юридичних фактів), включаючи відомості про осіб, які діяли на підставі відповідних доручень, а також відомості про всіх пов’язаних осіб (для кожної з осіб – прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса) (частина друга статті 59 Закону).Провайдер програмної послуги зобов’язаний: а) щороку, до 31 березня, оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті та подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності, в якому зазначаються: відомості про будь-які зміни у структурі власності за звітний рік; відомості про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та пов’язаних осіб (для кожної з осіб – прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса); відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 125 і більше мінімальних заробітних плат; б) розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про структуру власності (частина дев’ята статті 40 Закону).За неподання або несвоєчасне подання інформації, передбаченої частиною другою статті 59 (для телерадіоорганізацій) або частиною дев’ятою статті 40 (для провайдерів програмної послуги) цього Закону, телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги сплачує штраф у розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник, відповідно до статті 31 цього Закону (частина десята статті 72 Закону).Відповідно до рішення Національної ради від 03.06.2016 № 1160 встановлено факт неподання ТОВ «КАТ», м. Арциз Одеської обл., інформації про структуру власності та зобов’язано у тридцятиденний термін з дня отримання відповідного рішення сплатити до Державного бюджету України штраф у розмірі 38 грн. 09 коп.Станом на 17.11.2016 ТОВ «КАТ» не надало Національній раді документального підтвердження факту сплати штрафу.Відповідно до статті 75 Закону за кожен день прострочення сплати нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу. У разі відмови ліцензіатом від сплати штрафу штраф стягується за рішенням суду.Враховуючи рішення Національної ради від 03.06.2016 № 1160, беручи до уваги інформацію управління представників Національної ради та інших структурних підрозділів Національної ради щодо стану виконання ліцензіатами рішень про накладення штрафів, керуючись статтями 12, 40, 72, 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 13, 21 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Порядком подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженим рішенням Національної ради від 21.01.2016 № 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2016 за № 251/28381, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вирішила:1. Визнати порушення ТОВ «КАТ» пункту 2 рішення Національної ради від 03.06.2016 № 1160.2. Звернутися до суду про стягнення штрафу з ТОВ «КАТ», м. Арциз Одеської обл.3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби нарахувати ТОВ «КАТ» пеню за кожен день прострочення сплати.4. Юридичному управлінню забезпечити підготовку документів до суду.5. Управлінню організаційного та документального забезпечення забезпечити належну відправку документів.6. Виконання цього рішення покласти на управління: фінансової та бухгалтерської служби, ліцензування, організаційного та документального забезпечення, юридичне.7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоЗаступник голови Національної ради/підпис/У. Фещук