Development of Digital TV in the ATO area (the list of TV channels, 2015-2017) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення