Меморандум про співпрацю між Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій та Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Меморандум про співпрацю між Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій та Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення

м. Київ                                                                                            «23» травня 2023 р.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (далі – ВРЦіРО), в особі чергового Головуючого у ВРЦіРО – Горпинчука В’ячеслава Володимировича, єпископа Української Лютеранської Церкви, який діє на підставі Положення про Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій, затвердженого зі змінами на засіданні ВРЦіРО, протокол від 11.12.2007 №8, та

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) в особі Голови – Герасим’юк Ольги Володимирівни, яка діє на підставі Закону України «Про медіа»,

далі – разом Сторони, а кожен окремо – Сторона, за результатами офіційної зустрічі між Сторонами, уклавши цей Меморандум про співпрацю щодо:

 • протидії поширенню інформації, що розпалює ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи груп осіб за національною, расовою чи релігійною ознакою, та інформації, яка підбурює до дискримінації чи утисків щодо окремих осіб та груп осіб на основі релігії та вірувань, етнічного та соціального походження, громадянства, раси, віку, інвалідності або за іншою ознакою;
 • сприяння формуванню в медійному просторі України належного рівня поваги до культурних цінностей українського народу, суспільної моралі, його історико-культурного надбання і традицій;
 • дотримання принципів різнобічності та збалансованості інформації щодо світоглядних та релігійних питань,

 домовились про наступне.

       1. Предмет Меморандуму 

1.1. Сторони відповідно до своїх завдань і чинного законодавства, усвідомлюючи:

 • історичні свідчення і досвід позитивної ролі релігії та церкви у суспільній свідомості та формуванні суспільної моралі;
 • спроби зовнішніх сил роз’єднати українське суспільство за релігійною, світоглядною, національною, етнічною чи конфесійною ознакою;
 • потребу суспільства у належному морально-етичному та духовному розвитку громадян та, зокрема, дітей та молоді;
 • необхідність налагодження співпраці та створення відповідних умов щодо забезпечення моральності суспільства, недопущення у медіа проявів релігійної, церковної, конфесійної, расової, національної ворожнечі, будь-яких форм і видів ксенофобії, неповаги до національних та релігійних святинь, пропаганди культу насильства, жорстокості;
 • необхідність поліпшення якості політики у сфері протидії поширенню мови ворожнечі, протидії ворожим інформаційно-психологічним операціям проти України та її національних інтересів;
 • необхідність виявлення та протидії інформації, що може завдати шкоди фізичному, психічному або моральному розвитку дітей;
 • важливість протидії маніпулюванням громадською думкою, а також недопущення пропаганди війни та іншої протиправної діяльності, що посягає на державний суверенітет, територіальну цілісність і національну єдність;
 • необхідність подальшого утвердження верховенства права, демократії та дотримання прав людини, невід’ємною частиною яких є свобода слова, свобода совісті та віросповідання, право на доступ до інформації;
 • об’єктивну потребу поєднання зусиль Національної ради та ВРЦіРО задля налагодження ефективних механізмів співпраці у сфері протидії мови ворожнечі у всіх її проявах, ворожим інформаційно-психологічним операціям проти миру та злагоди у суспільстві, проти держави та самобутності української нації у релігійній сфері.

заявляють про намір співпрацювати та здійснювати спільні заходи з метою:

 • культивування у медіа поваги до почуттів, прав і свобод усіх громадян нашої країни, незалежно від церковної, конфесійної, релігійної чи світоглядної належності;
 • протидії поширенню інформації, що розпалює ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи груп осіб за національною, расовою чи релігійною ознакою, та інформації, яка підбурює до дискримінації чи утисків щодо окремих осіб та груп осіб на основі релігії та вірувань, етнічного та соціального походження, громадянства, раси, віку, інвалідності або за іншою ознакою;
 • протидії поширенню інформації, що може заподіяти шкоду фізичному, психічному або моральному розвитку дітей;
 • вдосконалення нормативно-правової бази та правозастосовної практики у сфері виявлення такої деструктивної інформації;
 • сприяння діяльності медіа щодо забезпечення розвитку свободи слова, свободи совісті та віросповідання;
 • поліпшення стану медіаграмотності, критичного мислення та інформаційної гігієни у релігійній та світоглядній сферах.

       2. Основні напрями співпраці

2.1. Для реалізації мети цього Меморандуму Сторони співпрацюють із питань:

 • визначення концептуальних підходів та рекомендацій для медіа щодо недопущення поширення інформації, що розпалює ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи груп осіб за релігійною, національною, етнічною, расовою чи соціальною ознакою, підбурює до дискримінації чи утисків щодо окремих осіб та груп осіб на основі релігії та вірувань, етнічного та соціального походження, громадянства, раси, віку, інвалідності або за іншою ознакою, що може образити чи принизити почуття громадян;
 • сприяння напрацюванню критеріїв віднесення інформації до такої, що може заподіяти шкоду фізичному, психічному або моральному розвитку аудиторії суб’єктів у сфері медіа;
 • протидії та спростування пропагандистських наративів держави-агресора на релігійну тематику;
 • сприяння медіа щодо створення просвітницьких програм, які охоплювали б широке коло проблем міжцерковних, міжконфесійних відносин, історії і життя церков і релігійних організацій, у тому числі національних меншин, розкривали б теологічні й світоглядні аспекти взаємодії таких суспільних інститутів, як держава і Церква, сприяли б духовній консолідації українського соціуму;
 • організації та участі в інформаційно-просвітницьких заходах, у тому числі семінарах, вебінарах, навчальних курсах та інших заходах із питань, що стосуються свободи слова, свободи совісті та віросповідання, медіаграмотності, критичного мислення та інформаційної гігієни у релігійній сфері, а також діяльності суб’єктів у сфері медіа;
 • та інших питань, що забезпечують реалізацію положень цього Меморандуму.

2.2. Сторони можуть розробляти та погоджувати плани конкретних заходів для реалізації положень цього Меморандуму.

2.3. Сторони домовились інформувати громадськість в Україні та за кордоном про результати співпраці.

     3. Взаємодія Сторін

 • Сторони взаємодіють на принципах рівноправності, відкритості і доброчесності.
 • Положення цього Меморандуму не створюють для Сторін юридичних обов’язків, детальні умови та порядок реалізації проєктів і заходів у рамках цього Меморандуму визначаються в кожному конкретному випадку окремо.
 • Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для будь-кого з них.
 • Сторони відповідно до власних процедур здійснюють підтримку заходів для реалізації положень цього Меморандуму.
 • Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно відносинами незалежних сторін.
 • З метою реалізації цього Меморандуму Сторони здійснюють обмін відповідною інформацією, виходячи зі спільної ініціативи або за запитом однієї зі Сторін; проводять спільні заходи (робочі зустрічі, наради тощо) з метою обговорення питань, пов’язаних із реалізацією Сторонами положень цього Меморандуму.
 • З метою виконання положень цього Меморандуму Сторони можуть вступати в договірні відносини одна з одною або з третіми сторонами.
 • Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання положень цього Меморандуму через уповноважених представників, що делегуються Сторонами для розгляду поточних питань та проведення спільних заходів.
 • Сторони домовилися використовувати емблему чи логотип іншої Сторони або будь-яку абревіатуру, пов’язану з діяльністю іншої Сторони, лише за її попередньої письмової згоди.

     4. Набрання чинності та порядок припинення Меморандуму

 • Цей Меморандум є безстроковим і набирає чинності з дня підписання Сторонами.
 • Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити в цей Меморандум зміни та доповнення, які оформлюються у письмові формі та становлять невід’ємну частину цього Меморандуму.
 • Кожна із Сторін має право припинити дію цього Меморандуму, письмово повідомивши про це іншу Сторону.
 • Меморандум припиняє дію через місяць із дня вручення іншій Стороні повідомлення про намір припинити дію цього Меморандуму або в інший строк за письмовим погодженням Сторін.
 • Припинення дії цього Меморандуму не впливає на виконання і терміни конкретних заходів, узгоджених відповідно до його положень та не закінчених на момент припинення його дії.

     5. Інші умови

 • Суперечки щодо тлумачення і застосування положень цього Меморандуму будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій між Сторонами.

     6. Прикінцеві положення

 • Цей Меморандум складено в двох примірниках українською мовою, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше