Меморандум про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією між Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення і StopFake – освітньою платформою Громадської організації «Центр медіареформи», заснованою Могилянською школою журналістики - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Меморандум про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією між Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення і StopFake – освітньою платформою Громадської організації «Центр медіареформи», заснованою Могилянською школою журналістики

м. Київ                                                                          25 травня 2023 р.

 

Преамбула

Достовірна інформація є основою здійснення свободи думок, поваги до інших прав людини та всіх демократичних практик, включаючи обговорення, прийняття рішень та підзвітність. Цілісність демократичного процесу порушується при маніпулюванні інформацією, яка могла б вплинути на цей процес.

Будучи переконаними в необхідності об’єднання зусиль Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) і громадянського суспільства;

вважаючи, що свобода самовираження та інформації, яку закріплено в статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, є одним з важливих принципів демократичного суспільства та однією з основних умов його прогресу та розвитку кожної людини;

бажаючи розвивати принципи, які викладено в Міжнародній декларації про інформацію та демократію стосовно встановлення демократичних гарантій свободи, незалежності, плюралізму та достовірності інформації;

враховуючи положення Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Конституції України, Закону України «Про медіа», Закону України «Про інформацію», Стратегії інформаційної безпеки України, затвердженої рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року та введеної в дію Указом Президента № 685/2021, у рамках заходів з протидії дезінформації Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та StopFake – освітня платформа Громадської організації «Центр медіареформи», заснована Могилянською школою журналістики, (далі – Сторони) уклали цей Меморандум про таке:

1. Мета і загальні положення

1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на створення механізмів, які сприятимуть поширенню суб’єктами у сфері медіа об’єктивної та достовірної інформації, а також для забезпечення захисту інформаційного простору України від поширення інформації, яка може нести загрозу для суспільного інтересу та української державності в цілому.

1.2. Цей Меморандум слід розглядати як основу для розробки подальших заходів, спрямованих на розвиток взаємодії і співробітництва Сторін у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України.

1.3. Цей Меморандум є документом, на підставі якого Сторони можуть здійснювати координацію своїх дій для досягнення мети, встановленої цим Меморандумом.

1.4. Сторони мають намір забезпечувати одна одній всебічну підтримку для розвитку співробітництва згідно з положеннями цього Меморандуму та інформувати одна одну про заходи, спрямовані на його розвиток.

2. Напрями співробітництва

2.1. Для досягнення мети цього Меморандуму, відповідно до своїх повноважень та у межах наявних ресурсів, Сторони співпрацюють у сфері інформаційного обміну на стадіях збору, моніторингу, обробки та аналізу інформації, яка містить ознаки дезінформації.

2.2. Сторони дійшли спільної згоди про те, що співробітництво буде реалізовуватися в таких напрямках:

1) здійснення Сторонами моніторингу з метою виявлення та фіксації недостовірної інформації, що поширюється суб’єктами у сфері медіа;

2) здійснення Сторонами аналізу щодо достовірності інформації, зафіксованої під час моніторингу суб’єктів у сфері медіа;

3) здійснення обміну відомостями щодо недостовірної інформації, поширеної суб’єктами у сфері медіа;

4) обмін Сторонами інформацією щодо законних та достатніх механізмів протидії поширенню телерадіоорганізаціями необ’єктивної, неточної та недостовірної інформації, а також, зокрема, щодо розроблення стандартів/правил подання інформації суб’єктами у сфері медіа.

5) створення спільних проєктів у сфері медіаграмотності.

3. Зобов’язання Сторін

3.1. Сторони домовилися про те, що інформація, отримана ними у результаті дії цього Меморандуму, не є конфіденційною і може передаватися третім особам або бути вільно оприлюднена, крім випадків, коли одна Сторона при передачі інформації повідомила другу Сторону про заборону передавати або поширювати таку інформацію.

3.2. Сторони мають право вільно повідомляти про цей Меморандум будь-яких осіб та посилатися на дію цього Меморандуму при оприлюдненні інформації, отриманої у результаті дії цього Меморандуму, окрім випадків передбачених п.3.1. Меморандуму.

4. Строк дії Меморандуму

4.1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє упродовж п’яти років за умови, що жодна зі Сторін не заявить письмовим повідомленням про свій намір припинити його дію. Якщо жодна зі Сторін не висловила бажання припинити дію Меморандуму, термін його дії буде автоматично подовжено на наступні п’ять років.

5. Інші положення

5.1. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом консультацій та досягнення взаємної згоди.

5.2. За згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситися зміни та доповнення, оформлені протоколами, що є невід’ємною частиною цього Меморандуму.

 

 

 

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше