План розвитку на 2016 рік - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

План розвитку на 2016 рік

Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору

Керуючись статтями 21, 22 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 15, 17, частиною другою статті 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01 грудня 2010 року № 1684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 року за № 1294/18589 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 18 лютого 2015 року № 212), що додаються.
  2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
  4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.
Перший заступник голови О. Герасим’юк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради
України з питань телебачення
і радіомовлення
28.01.2016  № 101
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2016 р.
за № 288/28418

 

ЗМІНИ 
до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору

  1. У розділі І:

пункт 1.5 викласти в такій редакції:

“1.5. Загальна характеристика телерадіоінформаційного простору та Перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють ефірне радіомовлення, наведено у додатках 1, 2 до цього Плану”.

  1. У розділі ІІ:

1) у главі 1:

пункт 1.2 викласти в такій реакції:

“1.2. НСТУ здійснює мовлення на регіональних каналах мовлення та на двох загальнонаціональних телеканалах: суспільно-політичному і культурно-освітньому з використанням каналів і мереж мовлення Національної телекомпанії України (далі – НТКУ), до якої відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 567 “Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” увійшли Державна телерадіокомпанія “Культура” (далі – ДТРК “Культура”) та обласні державні телерадіокомпанії (далі – ОДТРК)”;

у пункті 1.4 слова “ДТРК “Культура” і мережа ОДТРК” замінити словами “телеканал НТКУ, на якому мовила ДТРК “Культура”, та мережа телеканалів НТКУ, на яких мовили ОДТРК,”;

у пункті 1.5:

після слова “забезпечення” доповнити абревіатурою “НТКУ”;

слова “ДТРК “Культура”, що є базовим”, “, які використовуються ОДТРК (ліцензії на багатоканальне мовлення в МХ-5)” виключити;

у пункті 1.6:

в абзаці першому слова “мереж Національної радіокомпанії України (далі – НРКУ) та регіональних мереж ОДТРК” замінити словами “мереж, які належали Національній радіокомпанії України (далі – НРКУ), та регіональних мереж, які належали ОДТРК”;

в абзаці другому слова та цифри “НРКУ (УР-1) (179 радіочастот) та мережа ОДТРК (197 радіочастот)” замінити словами та цифрами “із 191 радіочастоти, яка належала НРКУ, та із 198 радіочастот, які належали ОДТРК”;

в абзаці третьому слова та цифри “НРКУ: УР-2 (102 радіочастоти) та УР-3 (15 радіочастот)” замінити словами та цифрами “із 88 радіочастот та 53 радіочастот, які належали НРКУ”;

пункт 1.8 виключити.

У зв’язку з цим пункт 1.9 вважати відповідно пунктом 1.8;

2) у главі 2:

пункти 2.1–2.17 викласти в такій редакції:

“2.1. Національною радою буде продовжено реалізацію ініційованого нею у 2014 році проекту створення єдиної національної радіомережі українського радіо “Українське радіо” (далі – Проект), в якій транслюватимуться загальнонаціональні та регіональні програми, з метою максимального охоплення території України програмами суспільного мовлення.

2.2. Метою Проекту є охоплення території України програмами українського радіо, забезпечення доступу широких верств населення України до інформації, яка ґрунтується на демократичних принципах журналістики, різноманітності, плюралізмі думок та сприяння в реалізації державних програм щодо забезпечення інформаційної безпеки України.

2.3. Для забезпечення покриття території України сигналом українського радіо необхідно використовувати додаткові ФМ-частоти, які замовлені в державному підприємстві “Український державний центр радіочастот” (далі – УДЦР) в порядку, визначеному пунктом 7 частини третьої статті 16 Закону України “Про радіочастотний ресурс України”.

2.4. Національна рада розглядає питання розбудови трьох каналів – УР-1, УР-2 та УР-3 у цифрових мультиплексах (багатоканальних телемережах із загальнонаціональним покриттям).

2.5. Національна рада спільно з НТКУ здійснить аналіз проліцензованого радіочастотного ресурсу НТКУ або його правонаступника, задіяного для потреб радіомовлення, з метою впорядкування мереж УР-1, УР-2, УР-3 та ефективного використання радіочастотного ресурсу.

2.6. Національною радою приймається рішення про зміну відрізків часу мовлення ліцензіатів, яким продовжено строк дії ліцензії на мовлення на тій території, де мовить НСТУ, у разі звернення таких ліцензіатів та за умови погодження цих відрізків часу мовлення з НСТУ.

2.7. Створення нових каналів радіомовлення та розбудова діючих радіомереж загальнонаціональних, регіональних і місцевих мовників відбуваються на замовлення Національної ради у порядку, визначеному цим Планом розвитку та чинним законодавством.

2.8. Можливість і умови користування радіочастотним ресурсом визначаються висновками щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом України “Про радіочастотний ресурс України”.

2.9. Телерадіоорганізація, яка має на меті створення нового каналу мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, подає до Національної ради інформацію, наведену в додатках 8–11 до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 01 листопада 2012 року № 559, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 57/22589, письмову згоду власника висотної споруди на встановлення технічного засобу мовлення та програмно-економічне обґрунтування створення нового каналу.

2.10. Національна рада після розгляду зазначених пропозицій телерадіоорганізацій розглядає питання про замовлення розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному пунктом 7 частини третьої статті 16 Закону України “Про радіочастотний ресурс України”.

2.11. Національна рада розбудовує мережі радіомовлення за умови належного державного фінансування розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення (звукове мовлення) шляхом ліцензування на конкурсних засадах (за результатами відкритих конкурсів) відповідно до вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

2.12. З метою збереження цілісності мережі радіомовлення загальнонаціональних і регіональних каналів мовлення та програмного наповнення дані про частоти або обсяг мовлення долучаються до раніше виданих Національною радою ліцензій на мовлення за зверненням телерадіоорганізацій.

2.13. Загальнонаціональна державна радіомережа в діапазоні середніх та довгих хвиль скерована на виконання завдання національної безпеки в радіомовленні та забезпечує можливість отримання інформації (радіомовлення, сигнали, спеціальні повідомлення) на всій території України та за її межами.

2.14. Національна рада підтримує модернізацію середньохвильової мережі державного радіомовлення.

2.15. Національна рада аналізує стан використання частотних присвоєнь нижнього піддіапазону ультракоротких хвиль (65,8-74 МГц) та напрацьовує пропозиції щодо перспективності їхнього подальшого використання з урахуванням досвіду європейських країн.

2.16. З метою визначення фактичної території розповсюдження програм ліцензіат надає до Національної ради виміри напруженості електромагнітного поля або карти покриття, згідно з якими вносяться відповідні зміни до ліцензії, у тому числі на підставі інформації щодо фактичної експлуатації радіоелектронного засобу, зазначеної ліцензіатом у заяві про переоформлення ліцензії.

2.17. Внаслідок скорочення кількості радіоточок проводового мовлення Національна рада разом з іншими державними органами та установами вивчає можливість заміщення цієї технології на запровадження в діапазоні 87,5-108 МГц малопотужних передавачів для забезпечення невеликих населених пунктів програмами суспільного та місцевого радіомовлення, а також для організації системи оповіщення.”;

пункти 2.182.19 виключити;

3) у главі 3:

у пункті 3.2 цифри “2015” замінити цифрами “2016”;

у пункті 3.3 слова “визначає зони невпевненого прийому цифрового сигналу для покращення покриття цифровим сигналом” замінити словами “зони невпевненого прийому для покращення покриття цифровим сигналом”;

у пункті 3.6:

абзац третій після слова “Одеська” доповнити словом “, Тернопільська”;

в абзаці четвертому слово “Тернопільська,” виключити;

пункти 3.73.8 викласти в такій редакції:

“3.7. Завершення переходу від аналогового до цифрового мовлення здійснюється у строки, визначені Планом використання радіочастотного ресурсу, та за умови забезпечення доступу населення до прийому програм цифрового мовлення. Суб’єкти господарювання, які використовують аналогові засоби мовлення, можуть припинити їхнє використання за власним бажанням раніше визначеного строку припинення використання радіотехнології “Аналогове телевізійне мовлення” та звернутися до Національної ради з відповідною заявою.

3.8. В останню чергу вимикаються телеканали, які використовуються НСТУ, телерадіоорганізаціями місцевого (регіонального в межах області) мовлення, за умови нестворення завад цифровим засобам мовлення.”;

пункт 3.9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.10–3.25 вважати відповідно пунктами 3.9–3.24;

пункт 3.9 доповнити словами “та добудову діючих”;

у пункті 3.13 цифри “2015” замінити цифрами “2016”;

у пункті 3.14 слово “врегулювання” виключити;

у пункті 3.17 слова “мовлення з використанням вільних аналогових каналів або вільних відрізків мовлення не оголошуються” замінити словами “телевізійне мовлення з використанням аналогових каналів не оголошуються, якщо це не викликано необхідністю інформаційної безпеки держави”;

пункт 3.18 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.19–3.24 вважати відповідно пунктами 3.18 – 3.23;

пункт 3.18 викласти в такій редакції:

“3.18. Усі ліцензіати багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5 зобов’язані брати участь в інформуванні населення про перехід країни на цифровий стандарт мовлення, зокрема щодня безкоштовно транслювати у своїх програмах інформацію, зміст якої відповідає вимогам соціальної реклами, щодо припинення аналогового мовлення та особливостей прийому цифрового сигналу загальним хронометражем 5 хвилин на добу, з яких 30 % – у прайм-таймі.”;

пункт 3.21 після слів “цифрового мовлення” доповнити словами “у строки, визначені Планом використання радіочастотного ресурсу,”;

пункт 3.22 викласти в такій редакції:

“3.22. Національна рада в межах повноважень, передбачених законодавством, організовує заходи щодо обговорення проблемних питань, зокрема щодо технічної якості зображення телевізійних каналів.”;

4) у главі 4:

у назві глави слова “(“МІТРІС”, “Телесело”)” замінити словами “у діапазоні 11,7-12,5 ГГц”;

пункт 4.5 виключити;

5) у главі 6:

у пункті 6.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

“опрацювання звернень від громадських організацій та об’єднань, які займаються питаннями діяльності провайдерів програмної послуги, з метою унеможливлення протиправної діяльності суб’єктів господарювання на ринку телекомунікаційних послуг;”;

в абзаці четвертому слово “посилення” замінити словом “вжиття”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“ініціювання внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за діяльність без відповідної ліцензії та порушення прав інтелектуальної власності у сфері телебачення і радіомовлення;”;

доповнити абзацом такого змісту:

“підтримку заходів щодо запровадження принципів чесної конкуренції у діяльності провайдерів програмної послуги.”;

пункт 6.3 після слів “державної влади” доповнити словами “та ініціюватиме внесення змін до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 412”.

  1. У розділі ІІІ:

у підпункті 1 пункту 1 слова “(зокрема перегляд змісту бланка ліцензії на мовлення)” виключити;

у пункті 2:

доповнити підпункт 2 новим абзацом такого змісту:

“освітні передачі – передачі (в тому числі ті, що містять аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію), спрямовані на розумово-пізнавальну і творчу діяльність з отриманням знань, умінь та навичок або їх вдосконаленням в різних галузях науки, техніки, культури, мистецтва тощо з метою максимального засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці;”;

доповнити пункт новим підпунктом 3 такого змісту:

“3) основних принципів мовлення:

телерадіоорганізація формує свою програмну концепцію і редакційну політику з урахуванням основоположних конституційних прав і свобод людини та громадянина, з повагою до їхньої честі, гідності та принципів свободи слова і висловлювань (вираження поглядів);

програмна концепція телерадіоорганізації повинна формуватися за принципом точності та об’єктивності. Факти, які подаються глядачу/слухачу телерадіоорганізацією, повинні точно відповідати реальним подіям і даним;

телерадіоорганізація не наводить у програмі/передачі даних, про які відомо, що вони неправдиві або недостовірні;

важливою засадою діяльності телерадіоорганізації є безумовне шанування права на недоторканність приватного життя і справедливе трактування цього права.”;

у пункті 3:

доповнити підпункт 1 новим абзацом такого змісту:

“розробці технічних стандартів рівня гучності звуку реклами та створенню методології контролю за рівнем гучності звуку реклами;”;

доповнити підпункт 2 новим абзацом такого змісту:

“необхідності подання заяви про переоформлення ліцензії у зв’язку з намірами ліцензіата змінити програмну концепцію мовлення;”;

у пункті 4:

доповнити підпункт 1 після слів “DTH-платформ” словами “та ОТТ-мереж”;

підпункт 3 замінити новими підпунктами 3, 4 такого змісту:

“3) рекомендація щодо включення за наявності технічної можливості програм суспільного радіомовлення з метою розширення присутності національного продукту в телемережах, збільшення кількості радіослухачів, гарантії інформаційної безпеки та своєчасного інформування про надзвичайні події, а також програм телерадіоорганізацій, які отримали дозвіл Національної ради на тимчасове мовлення на території проведення антитерористичної операції;

4) розміщення програм провайдерами програмної послуги в такій послідовності:

універсальна програмна послуга;

програми державних та суспільних телерадіоорганізацій;

програми регіональних та місцевих телерадіоорганізацій, які не входять до складу універсальної програмної послуги;

інші програми вітчизняних телеорганізацій, які отримали ліцензії на супутникове мовлення, багатоканальне мовлення та на кабельне мовлення у відповідній мережі мовлення (індивідуально для кожного населеного пункту);

іноземні програми, які включені до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України.”;

у пункті 5:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) сприяння у межах своєї компетенції створенню і поширенню ліцензіатами телевізійного контенту, який відповідає національним інтересам, суспільним потребам та формує позитивний імідж України”;

у підпункті 4 слово “нового” виключити;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

“12) сприяння забезпеченню доступу населення до програм українських мовників на прикордонних територіях, а також у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (окуповані території Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), на територіях, які розташовані на лінії зіткнення, а також на територіях, які межують із тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим;

13) встановлення Національною радою пріоритетних замовлень УДЦР з метою збільшення територій покриття телерадіопрограмами українських мовників, до яких належать: визначення можливості зміни технічних параметрів засобів мовлення; розрахунок частотних присвоєнь для здійснення телерадіомовлення на територіях, визначених у підпункті 12 цього пункту;

14) упорядкування надання дозволів на тимчасове мовлення з урахуванням необхідності системної роботи щодо організації мовлення українських телерадіоканалів на територіях, зазначених у підпункті 12 цього пункту;

15) рекомендації провайдерам програмної послуги щодо включення до програмної послуги програм телерадіоорганізацій, яким Національною радою видані ліцензії на мовлення на території населених пунктів, у яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також на тимчасово окупованих територіях.”;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

“6. Національна рада здійснює заходи щодо забезпечення прозорості власності суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення (далі – суб’єкти інформаційної діяльності), зокрема:

на підставі наданої в установленому порядку інформації аналізує структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності щодо її прозорості;

під час ліцензування мовлення враховує обмеження, які стосуються заснування та участі в телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної послуги;

оприлюднює інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) суб’єкта інформаційної діяльності шляхом відображення цієї інформації в Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, який ведеться Національною радою;

контролює виконання вимог законодавства щодо щорічного подання до Національної ради суб’єктами інформаційної діяльності інформації про структуру власності та оприлюднення ними цієї інформації на власних веб-сайтах.”.

  1. У додаткудо Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору:

відмітку до додатка після слова “Додаток” доповнити цифрою “1”;

у пункті 2 цифри “2560” замінити цифрами “2550”;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Залежно від території розповсюдження програм у сфері телевізійного мовлення створено: 15 загальнонаціональних аналогових ефірних телемереж, 28 загальнонаціональних цифрових телемереж у складі МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5, 3 загальнонаціональні цифрові телемережі у складі МХ-6, де використовуються: для потреб аналогового загальнонаціонального мовлення – 1994 присвоєння радіочастот; для потреб цифрового мовлення – 742 присвоєння радіочастот у багатоканальних телемережах МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 та МХ-6; 59 регіональних аналогових ефірних телемереж, 64 регіональні цифрові телемережі, де використовуються: для потреб аналогового мовлення – 391 присвоєння радіочастот; для потреб цифрового телевізійного мовлення – 166 присвоєнь радіочастот у багатоканальній телемережі МХ-5; 165 присвоєнь радіочастот для місцевого аналогового ефірного телемовлення, 33 присвоєння радіочастот для місцевого багатоканального мовлення у телемережі МХ-5.”;

у пункті 4 після слів “41 телевізійний канал” цифру і слова “(4 цифрові телепрограми)” замінити цифрою і словами “(5 цифрових телепрограм)”;

пункт 5 після слів “у м. Києві” доповнити цифрою і словами “(3 цифрові програми)”;

у пункті 6 цифри і слова “1200”, “713”, “57”, “412”, “223 місцеві радіоканали”, “254 присвоєння” замінити відповідно цифрами і словами “1216”, “748”, “60”, “436”, “226 місцевих радіоканалів”, “248 присвоєнь”;

у пункті 7 цифри і слова “14”, “30”, “використовують 4 провайдери”, “5 телемережах” замінити відповідно цифрами і словами “12”, “26”, “використовує 1 провайдер”, “1 телемережі”;

у пункті 8 цифри і слова “725 суб’єктів”, “1034 багатоканальних телемереж”, “102”, “166” замінити відповідно цифрами і словами “742 суб’єкти”, “1061 багатоканальної телемережі”, “142”, “232”;

у пункті 9 цифри і слово “100”, “116”, “6”, “2 телерадіоорганізації” замінити відповідно цифрами і словами “98”, “112”, “5”, “3 провайдери програмної послуги”;

пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Упродовж 2015 року Національною радою було:

видано 44 ліцензії на мовлення, з яких телебачення – 26, з них супутникове – 10, кабельне – 16; радіомовлення – 18 (зокрема, ефірне – 15, проводове – 3);

переоформлено 678 ліцензій та додатки до ліцензій: на мовлення – 449, телебачення – 234, з них: ефірне – 99, супутникове – 60, кабельне – 17, багатоканальне – 5; радіомовлення – 253, з них: ефірне – 210, проводове – 7, супутникове – 4;

переоформлено 229 ліцензій провайдерів програмної послуги, із них з використанням цифрової технології – 1, аналогової технології – 88, аналогової та технології IPTV – 4, аналогової, цифрової та IPTV – 22, IPTV – 47, аналогової та цифрової – 59, цифрової та IPTV – 1, ММДС – 1, цифрової – 1, супутникова платформа (DTH) – 1, МХ – 4, ТОВ “Телерадіокомпанія “ЕТЕР” – 1;

анульовано 84 ліцензії.”;

у пункті 15:

абзац перший викласти в такій редакції:

“15. Для дерегуляції телерадіопростору з метою сприяння розвитку ринку платних послуг телебачення спільно з представниками громадських організацій та провайдерів програмної послуги продовжується робота над спрощенням регулювання діяльності провайдерів програмної послуги.”;

в абзаці другому перше речення виключити.

  1. Доповнити План розвиткуновим додатком 2, що додається.
Заступник
начальника управління –
начальник відділу технічного
контролю каналів
та регулювання
телерадіомовлення
Д. Кардаш

Додаток 2
до Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору
(пункт 1.5 розділу І)

ПЕРЕЛІК ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ

Перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне радіомовлення

№ з/п Телерадіоорганізація Позивні
1 2 3
1 Філія Національної телекомпанії України “Центральна дирекція “Українське радіо” (УР-1), м. Київ “Українське радіо”
2 Філія Національної телекомпанії України “Центральна дирекція “Українське радіо” (УР-2), м. Київ “Українське радіо”
3 Філія Національної телекомпанії України “Центральна дирекція “Українське радіо” (УР-3), м. Київ “Українське радіо”
4 ТОВ “ТРК “НБМ-Радіо”, м. Київ “Ретро ФМ”
5 ТОВ “ТРК “Радіо-Ера”, м. Київ “Радіо-Ера ФМ”
6 ДП “Новий обрій”, м. Київ “Радио Пятница”
7 ТОВ “ТРК “Медіа Маркет”, м. Київ “ХІТ ФМ”
8 ПАТ “Наше радіо”, м. Київ “Наше радіо”
9 ТОВ “ТРО “РУССКОЕ РАДИО” – Україна”, м. Київ “Русское Радио”
10 ТОВ “ТРК “Клас”, м. Київ “Перець FM”, “Стильное”
11 ТОВ “ТРК “Радіо Кохання”, м. Київ “Радіо Мелодія”
12 ДП “ТРО “Довіра”, м. Київ “АВТОРАДІО”
13 ПАТ “ТРК “Люкс”, м. Львів “Люкс ФМ”
14 ПАТ “РК “Гала”, м. Київ “Радіо ЄС”
15 Українська корпорація телебачення і радіомовлення “ЮТАР”, м. Київ “KISS FM”
16 ТОВ “ТРК “Шансон”, м. Київ “Радио Шансон”

Перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють регіональне ефірне радіомовлення

№ з/п Телерадіоорганізація Позивні
1 2 3
1 Дочірнє підприємство “ТРК “Центр”, м. Сімферополь “Лидер FM” (комбіноване)
2 ПГО “Громадське радіо” “ТРК “Громадське радіо”, м. Київ “Громадське радіо”
3 ПП “Компанія “Нова хвиля”, м. Київ “ЛЮБИМОЕ РАДИО”
4 ПП “ТРК “Західна Столиця”, м. Львів “Західна Столиця”
5 ПП Фірма “Лямін”, м. Київ “Радіо РОКС-Україна”
6 ПрАТ “Студія “Європозитив”, м. Київ “EUROPA PLUS”
7 ТОВ “Комунікаційне агентство “Сума технологій”, м. Харків “Радіо Блік”
8 ТОВ “Телевізійний канал “Надія”, м. Київ “Радіо голос надії”
9 ТОВ “ТРК “Еммануїл”, м. Київ “Радіо Еммануїл”
10 ТОВ “Євромюзік”, м. Київ “Радио Шансон”
11 ТОВ “Мюзік радіо”, м. Київ “Легкое и спокойное радио RELAX”
12 ТОВ “Раді.О”, м. Одеса “Просто Радіо”
13 ТОВ “Радіо FM”, м. Донецьк “Радіо РОКС-Україна”
14 ТОВ “Радіо Тернопіль”, м. Київ “Радіо Мелодія”
15 ТОВ “Радіо Шарманка”, м. Київ “Любимое радио”
16 ТОВ “Радіостанція “Великий Луг”, м. Запоріжжя “Радіо 24”
17 ТОВ “РК “Ностальжі”, м. Запоріжжя “Радіо Мелодія”, “KISS FM”
18 ТОВ “Студія Артекс”, м. Cімферополь “Транс-М-Радіо”
19 ТОВ “ТРК “52 канал”, м. Одеса “Град”
20 ТОВ “ТРК “Аккерман”, м. Білгород-Дністровський “Аккерман FM”, “Балта FM”, “Любашівка FM”, “Миколаївка FM”, “Саврань FM”
21 ТОВ “ТРК “Галичина”, м. Львів “FM Галичина”
22 ТОВ “ТРК “Град”, м. Іллічівськ “FM 1 перше радіо”
23 ТОВ “ТРК “ІФ Медіа-Груп”, м. Київ “Радіо Марія”
24 ТОВ “ТРК “Класик Радіо”, м. Київ “Радіо РОКС-Україна”
25 ТОВ “ТРК “Контакт”, м. Запоріжжя “Радио Шансон”
26 ТОВ “ТРК “Львівська хвиля”, м. Львів “Львівська хвиля – радіо нашого міста”
27 ТОВ “ТРК “Нота”, м. Харків “Best FM”
28 ТОВ “ТРК “Онікс”, м. Харків “ПЕРЕЦЬ FM”
29 ТОВ “ТРК “Пілот-Україна”, м. Одеса “Радіо Next”
30 ТОВ Незалежна ТРК “ІРТА”, м. Луганськ “Ірта”
31 ТОВ ТРК “АРТА ПЛЮС”, м. Донецьк “Радио “Класс”
32 ТОВ “ТРК “Даяна Мастер”, м. Донецьк “KISS FM”
33 ТОВ “ТРК “Праймедіа”, м. Львів “Радіо 24”
34 ТОВ “ТРК “Радіо-Санна”, м. Одеса “Просто Радіо”, “Гумор та пісні”
35 ТОВ Фірма “Волинь”, м. Київ “Радіо Next”
36 Філія Національної телекомпанії України “Волинська регіональна дирекція”, м. Луцьк “Волинь моя”
37 Філія Національної телекомпанії України “Вінницька регіональна дирекція “ВІНТЕРА”, м. Вінниця “В ефірі Вінницька обласна державна телерадіокомпанія ВІНТЕРА”
38 Філія Національної телекомпанії України “Дніпропетровська регіональна дирекція”, м. Дніпропетровськ “В ефірі Дніпропетровське обласне радіо”, “Другий канал обласного радіо”
39 Філія Національної телекомпанії України “Донецька регіональна дирекція”, м. Краматорськ “Говорить Донецьк! В ефірі обласне радіо”
40 Філія Національної телекомпанії України “Житомирська регіональна дирекція”, м. Житомир “Житомирська хвиля”
41 Філія Національної телекомпанії України “Закарпатська регіональна дирекція”, м. Ужгород “FM Тиса”, інструментальне виконання приспіву пісні “Верховино, мати моя”, автор М. Машкін
42 Філія Національної телекомпанії України “Запорізька регіональна дирекція”, м. Запоріжжя “Радіо Запоріжжя-FM”
43 Філія Національної телекомпанії України “Івано-Франківська регіональна дирекція “КАРПАТИ”, м. Івано-Франківськ Інструментальний фрагмент пісні “Верховино, світку наш”
44 Філія Національної телекомпанії України “Київська регіональна дирекція”, м. Київ “Радіо “Голос Києва”
45 Філія Національної телекомпанії України “Кіровоградська регіональна дирекція”, м. Кіровоград “Радіо “Скіфія-Центр”
46 Філія Національної телекомпанії України “Кримська регіональна дирекція “Крим”, м. Сімферополь “Радіо Крим”
47 Філія Національної телекомпанії України “Луганська регіональна дирекція”, м. Сєвєродонецьк “Говорить Луганське обласне радіо”, “Пульс”
48 Філія Національної телекомпанії України “Львівська регіональна дирекція”, м. Львів “Львівське радіо”
49 Філія Національної телекомпанії України “Миколаївська регіональна дирекція”, м. Миколаїв Музичний фрагмент пісні “Місто над Бугом”, “Радіоканал Миколаїв”
50 Філія Національної телекомпанії України “Одеська регіональна дирекція”, м. Одеса Фрагмент пісні І. Дунаєвського “Пісня про Одесу”
51 Філія Національної телекомпанії України “Полтавська регіональна дирекція “ЛТАВА”, м. Полтава “Ваша Хвиля”, музичний фрагмент “Полтавського вальсу”, композитор Пантелеймон Маліненко “Над полтавським краєм білі голуби…”
52 Філія Національної телекомпанії України “Рівненська регіональна дирекція”, м. Рівне “Рівне ФМ”, музичний фрагмент з пісні “Очерет мені був за колиску”
53 Філія Національної телекомпанії України “Сумська регіональна дирекція”, м. Суми “Слобода-FM”, “Радіо Сумщини”, “Говорять Суми”
54 Філія Національної телекомпанії України “Тернопільська регіональна дирекція”, м. Тернопіль “Радіо Лад”, “Знайди свою хвилю – радіо “Лад”, фрагмент мелодії української народної пісні “Чом, чом земле моя?”
55 Філія Національної телекомпанії України “Харківська регіональна дирекція”, м. Харків “Говорить Харків”, музичний фрагмент пісні Марка Кармівського “Пісня про Харків”
56 Філія Національної телекомпанії України “Херсонська регіональна дирекція “Скіфія”, м. Херсон “Говорить радіо “Таврія”, “Говорить Херсон. На першому національному працює обласне радіо”
57 Філія Національної телекомпанії України “Хмельницька регіональна дирекція “Поділля-центр”, м. Хмельницький “Радіо “Поділля – Центр”, “Говорить Хмельницький”
58 Філія Національної телекомпанії України “Черкаська регіональна дирекція”, м. Черкаси “Рось-ФМ”, “РОСЬ-РАДІО”
59 Філія Національної телекомпанії України “Чернівецька регіональна дирекція”, м. Чернівці Музичний твір “Позивні радіостанції “Буковина”, фрагмент пісні Левка Дудківського “Краю мій, край”
60 Філія Національної телекомпанії України “Чернігівська регіональна дирекція”, м. Чернігів Голосова аудіозаставка на мотив української народної пісні “Стоїть гора високая”

Перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють місцеве ефірне радіомовлення

№ з/п Телерадіоорганізація Позивні
1 2 3
Автономна Республіка Крим
1 ДП “ТРК “Альфа”, м. Євпаторія “Радіо РОКС-Україна”
2 Мале ПП “ТРК “БРИЗ”, м. Керч “Радіо Мелодія”
3 ПП “ТРК “Пилот”, м. Сімферополь “Европа Плюс Крым”
4 ПП “ТРК “Полуостров”, м. Сімферополь “Европа Плюс Крым”
5 ПП ТК “Орфей”, смт Леніне “Орфей”
6 Телерадіокомпанія Міністерства Оборони України “Бриз”, м. Севастополь Флотське радіо “Бриз”
7 ТОВ “Інформаційний центр телерадіомовлення “Інформцентр”, м. Ялта “Ялта-FM”
8 ТОВ “РК “Срібна хвиля”, м. Севастополь “Стильне радіо перець FM”
9 ТОВ “Телевізійна компанія “Атлант-СВ”, м. Сімферополь “Радіо Мейдан 102,7 FM”
10 ТОВ “ТРК “ЖИСА Плюс”, м. Сімферополь “Легкое и спокойное радио RELAX”
11 ТОВ “ТРК “Лідер-Рекордс”, м. Севастополь “Радіо Шансон”
12 ТОВ “ТРК “СИАН”, м. Севастополь “Омега-Поліс”
13 ТОВ “Чорноморська ТРК”, м. Сімферополь “Радіо АсСоль”
14 ТОВ “ТРК “Медіапрофіль”, м. Сімферополь “Модное радио”
15 ТОВ ТРК “Південне комерційне ТБ-98”, м. Київ “Радіо Шансон”
16 ТОВ “ТРК “Термінал”, м. Севастополь “Авторадіо”
17 ТОВ “ТРК “Сан-Фуето”, м. Феодосія “РАДІО НАШОГО МІСТА”
18 ТОВ “ТРК “Дивосвіт”, м. Київ ВЕСТИ.РАДИО
Вінницька область
1 Гайсинська районна редакція радіомовлення, м. Гайсин “Гайсинське радіо”
2 Козятинське міське комунальне підприємство “Телерадіомовна редакція ефірно-проводового мовлення “Погляд”, м. Козятин “В ефірі міське радіомовлення “Погляд”
3 Комунальна організація “Жмеринська міськрайонна редакція ефірного радіомовлення “Обрій”, м. Жмеринка Фрагмент пісні “Моя земля”, слова О. Ткач, музика Л. Остапенко
4 КО “Редакція Барської районної газети “Подільський край” та ефірного радіомовлення”, м. Бар “Говорить Барське районне радіо”
5 Комунальне підприємство “Могилів-Подільська районна ТРК “Об’єктив” Могилів-Подільської районної ради, м. Могилів-Подільський “Говорить Могилів-Подільський”
6 Комунальне підприємство “Редакція газети “Колос” і ефірного радіомовлення Погребищенської районної ради”, м. Погребище “Говорить Погребище”
7 Комунальне підприємство “Редакція газети “Чернівецька зоря”, смт Чернівці “В ефірі Чернівецьке радіо”
8 Комунальне підприємство “Редакція Тульчинського радіомовлення”, м. Тульчин Фрагмент музики української народної пісні “Щедрик” в обробці М.Д. Леонтовича
9 Комунальне підприємство “РК “Лада”, м. Ладижин “Радіо “Ладижин”: хвиля, яка нас єднає”
10 Комунальне підприємство “Хмільницьке районне радіомовлення”, с. Великий Митник Хмільницького району “Пісня про Хмільник”, “В ефірі звучить Хмільницьке районне радіомовлення”
11 Комунальне підприємство “Іллінецька районна організація радіомовлення”, м. Іллінці “Говорять Іллінці”
12 Комунальне підприємство “Мурованокуриловецька районна редакція ефірного радіомовлення”, смт Муровані Курилівці “В ефірі Мурованокуриловецька районна редакція ефірного радіомовлення”
13 Комунальне підприємство “Редакція газети “Липовецькі вісті”, м. Липовець Музичний твір автора Олега Карпенчука
14 Комунальне підприємство “Редакція Крижопільського радіокомітету “Новини Крижопілля”, смт Крижопіль Уривок пісні на слова і музику Д. Казенського “Крижопільський край”
15 Комунальне підприємство “Редакція районної газети та радіомовлення “Вісті Тепличчини”, смт Теплик “Теплицький вальс”, “В ефірі – Вісті Тепличчини”
16 Комунальне підприємство “Тростянецьке районне мовлення”, смт Тростянець Слова З. Брацюк, музика В. Косенка “Тростянецький вальс”
17 Немирівська районна редакція радіомовлення, м. Немирів “Говорить Немирів”
18 Оратівська районна редакція радіомовлення, м. Оратів “Говорить Оратів”
19 ПП Студія “ВТВ”, м. Київ “Легкое и спокойное радио RELAX”
20 ПП ТРК “Подільські комунікації”, м. Ладижин “Лада”, “Радіо Вінниця”
21 Районне комунальне підприємство “Редакція газети і радіомовлення “Томашпільський вісник”, смт Томашпіль Музичний фрагмент з пісні “Реве та стогне Дніпр широкий”
22 Районний телерадіокомітет “Шаргород”, м. Шаргород Фрагмент приспіву “Пісня про Шаргород”
23 Редакція районного радіомовлення “Промінь”, м. Козятин Музичний фрагмент пісні “Про Козятин”
24 ТОВ “ТРК “Пілот”, м. Вінниця “Радіо РОКС-Україна”
25 ТОВ “ТРК “ТАКТ”, м. Вінниця “Радіо “Такт”
26 ТРК “Тодор” у формі ПП, м. Ладижин “ХІТ ФМ”
27 Ямпільський телерадіомовний комітет, м. Ямпіль Музичний твір “Позивні Ямпільського телерадіомовного комітету”, автор Домбровський О.П.
Волинська область
1 Редакція газети “Сім’я і дім. Народна трибуна”, м. Луцьк “Сім’я і дім”
2 ТОВ “Радіо “Нова”, м. Нововолинськ “Радіо “Нова”
Дніпропетровська область
1 “ТРК “Скіфія” у формі ТОВ, м. Новомосковськ “Європа Плюс Дніпропетровськ”
2 ТОВ “Радіо Мікс”, м. Новомосковськ “РадіоМікс”
3 ПП “ТРК “АТОЛЛ”, м. Дніпропетровськ “Радіо “Kiss FM”
4 ПП “ТРК “ТТ”, м. Нікополь “Авторадіо”
5 ПП “ТРК “Атлант”, м. Апостолове Телерадіокомпанія “Атлант”
6 ТОВ “Виробничо-комерційна фірма “Телерадіокомпанія “ТТ”, м. Нікополь “Радіо Ностальжи 102,4 ФМ”
7 ТОВ “Інді радіо”, м. Павлоград “Радио Шансон”
8 ТОВ “Комерційна радіостудія “Самара”, м. Павлоград “Радіо “Самара”
9 ТОВ “Радіокомпанія “Класик Радіо”, м. Дніпропетровськ “DJ FM”
10 ТОВ “Телерадіомовна компанія “Радіо хвиля”, м. Кривий Ріг “Радіо Шансон”
11 ТОВ “ТРК “Медіа-Система”, м. Кривий Ріг “Город FM”
12 ТОВ “ТРК “Чарівний світ”, м. Дніпропетровськ “Радіо “Kiss FM”
13 ТОВ “ТРК Медіа ФМ”, м. Дніпропетровськ “Радіо РОКС-Україна”
14 ТОВ “ТРК “Світ”, м. Київ “ВЕСТИ.РАДИО”
15 ТОВ “ТРК “Українсько-польське радіо та телебачення “Співдружність”, м. Дніпропетровськ “ПЕРЕЦЬ FM”
16 ТОВ “ТРК “МіКомп”, м. Дніпродзержинськ “МіКомп”
17 ТРК “Авторадіо-Дніпро” у формі ТОВ, м. Дніпропетровськ “Просто радіо”
Донецька область
1 ДП “ТРК Регіон-Плюс”, м. Краматорськ “Русское Радио”
2 ПАТ “ТРК “Євростудія”, м. Маріуполь “Євростудія”
3 ПРАТ “ТРК “ВІКО”, м. Донецьк “Легкое и спокойное радио RELAX”
4 ТОВ “Радіокомпанія “Лавенсарі”, м. Маріуполь “Русское Радио”
5 ТОВ “Телерадіовидавнича компанія “Комра”, м. Маріуполь “Best FM”
6 ТОВ “ТРК “ДОНЕЦЬК ФМ”, м. Донецьк “EUROPA PLUS”
7 ТОВ “ТРК “Донецька хвиля”, м. Донецьк “МЕГА-радіо”
8 ТОВ “ТРК “Нова хвиля”, м. Донецьк “М-ФМ”
9 ТОВ “ТРК “Альянс”, м. Горлівка “Радіо Фокус”, “Радіо “Люкс FM”, “Люкс ФМ FM”
10 ТОВ “ТРК “Можливість”, м. Слов’янськ “В ефірі – Радіо “Можливість”
Житомирська область
1 Житомирська міська радіокомпанія “КРОК Радіо” у формі ТОВ, м. Житомир “Крок радіо – моя любов”
2 Підприємство “РК “Супер-Нова”, м. Київ “Просто радіо”
3 ПП Радіопередавальний Центр “ТРК “Ефір”, м. Житомир “Радіо “Рекорд ФМ”
4 ТОВ “Галексан”, м. Бердичів “Live FM”
5 ТОВ “Житомирська радіокомпанія”, м. Житомир “Z Радіо 106,1 FM”
6 ТОВ “ТРК “ФОРУМ”, м. Житомир “АВТОРАДИО”
Закарпатська область
1 Мале ПП “Версія плюс”, м. Ужгород “Версія FM”
2 ПП “Радіо “Слатіна-РТК”, м. Мукачеве “Радіо “Слатіна”
3 ТОВ “Культурно-мистецький центр “Барви”, м. Мукачеве “Радіо FM-Закарпаття”
4 ТОВ “Радіомовна компанія – “Громадське мовлення”, м. Ужгород “Радіо Світ FM”
5 ПП “ПУЛЬС-КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР”, м. Берегове “РАДІО ПУЛЬС”, “PULZUS RADIO”
6 ТОВ “Кристал-бенд”, м. Ужгород “РАДІО 7”
Запорізька область
1 Дочірнє підприємство “Радіостанція “Зоря”, м. Запоріжжя “Ретро FM”
2 Дочірнє підприємство “Телерадіокомпанія “Класик” ТОВ “Радіостанція “Великий Луг”, м. Запоріжжя “Люкс ФМ FM”
3 ТОВ “ІНФОРМ МЕРЕЖА”, м. Київ “ФОРМАТ”
4 ТОВ “МЕДІ МЕРЕЖА”, м. Київ “ФОРМАТ”
5 ТОВ “ТРК “Азовська хвиля”, м. Бердянськ “Азовська хвиля”
6 ТОВ “ТРК “Алекс ТВ”, м. Запоріжжя “ЛЮБИМОЕ РАДИО”
7 ТОВ “ТРК “Місто ФМ”, м. Запоріжжя “Радіо РОКС-Україна”
8 ТОВ “ТРК “Славія”, м. Пологи “Славія”
9 ТОВ “ТРК “Стильне радіо”, м. Пологи “DJ FM”
Івано-Франківська область
1 Дочірнє підприємство “Радіостудія “Нова Хвиля”, м. Снятин “Нова Хвиля 101,8 ФМ”
2 Івано-Франківське міське комунальне підприємство ТРК “ВЕЖА”, м. Івано-Франківськ Радіо ВЕЖА”
3 ПП “ТК “РАІ”, м. Бурштин “РАІ”
4 ПП “Радіостудія “Сяйво”, м. Коломия “Радіо “Сяйво” 106,8 FM”
5 ПП “ТРК “Шанс”, м. Калуш “Шанс”
6 ТОВ “Бойчук-студія”, м. Івано-Франківськ “Русское радио”
7 ТОВ “ТРК “ЕфіКом”, м. Долина “Хвиля гір”
8 ТОВ “ТРК “Калуш”, м. Калуш “Радіо Калуш FM”
9 ТОВ “Радіокомпанія “Західний полюс”, м. Івано-Франківськ “Радіо західний полюс”
10 ТОВ ТРО Студія “Дзвони”, м. Івано-Франківськ “Радіо Дзвони. В ефірі СМАК”
Київська область
1 КП “Радіостанція “Голос Києва”, м. Київ “Радіо Київ”
2 ПАТ “Радіокомпанія Люкс”, м. Київ “Люкс ФМ”
3 Підприємство “РК “Супер-Нова”, м. Київ “Народне радіо”
4 ТОВ “ТРК “БЕЛКОМ”, м. Біла Церква “Радіо.NET”
5 ТОВ “Радіо “Континент”, м. Київ “РАДІО 24”
6 ТОВ “ТРК “Бізнес-радіо”, м. Київ “Бизнес Радио”
7 ТОВ “ТРК “Дивосвіт”, м. Київ “ВЕСТИ.РАДИО”
8 ТОВ “ТРК “Європа Плюс Київ”, м. Київ “Європа плюс”
9 ТОВ “ТРК “Ностальгія”, м. Київ “Radio NOSTALGIE”
10 ТОВ “ТРК “Столиця”, м. Київ “Перець ФМ”
11 ТОВ “Українська радіо група”, м. Київ “DJ FM”
12 ТОВ ТРК “Золоті ворота”, м. Київ “Джем ФМ”
13 ТОВ ТРК “Киевские ведомости” – телерадіоефір”, м. Київ “Голос столиці”
14 ТОВ “ТРК “Пілот-Україна”, м. Одеса “LOUNGE FM”
Кіровоградська область
1 КП “Редакція Новоукраїнського районного радіомовлення”, м. Новоукраїнка “Новоукраїнське радіо”
2 КП редакції Долинського районного радіомовлення, м. Долина Музичний фрагмент пісні “У Долинській – весна”, слова М. Черниша, музика В. Баришніка
3 КП “Редакція районної газети та радіомовлення Петрівського району”, смт Петрове Фрагмент пісні “Петрівський край”, слова Івана Копійки, музика Леоніда Старова
4 Редакційно-видавничий центр “Гайворонщина”, м. Гайворон “Говорить Гайворон”
5 ТОВ “АБ-Радіо”, м. Кіровоград “АБ-Радіо”
6 ТОВ “ТРК “Новий день”, м. Кіровоград “Радіо РОКС-Україна”
7 ТОВ “ТРК ТТВ”, м. Кіровоград “Радіо TTV”
8 ТОВ “ТРК “Радіо великих доріг”, м. Олександрія “Радіо великих доріг”
9 ТОВ “ТРК Маяк”, м. Олександрія Послідовне звучання нот “ля”, “до”, “соль”, “мі”, “соль”
Луганська область
1 Дочірнє підприємство “Радіо-СТОРМ”, м. Луганськ “EUROPA PLUS”
2 КП “Первомайська радіокомпанія”, м. Первомайськ “Радіо Май, завжди online”
3 ПП “Радіо Скайвей”, м. Луганськ “KISS FM”
4 ТОВ “Незалежна ТРК “Континент”, м. Луганськ “CONTINENT MEDIA”
5 ТОВ “Радіо “Ехо”, м. Київ “Радио Шансон”
6 ТОВ “ТРК “Ровеньківські канали телевіщання”, м. Ровеньки “ХІТ ФМ”
7 ТОВ “ТРК “ЮНІО ПЛЮС”, м. Луганськ “Радіо РОКС-Україна”
8 ТРК “СТВ” – Сєвєродонецьке комунальне підприємство, м. Сєвєродонецьк “СТВ”
Львівська область
1 Комунальне підприємство ТРК “Сокаль” Сокальської районної ради, м. Сокаль “Радіо “Сокаль”
2 ПП “ТРК “Галицька столиця”, м. Львів “FM Галичина”
3 ПП “Телерадіокомпанія “Лотос-ФМ”, м. Стрий “Фреш-ФМ”
4 ПП Радіокомпанія “Карітас-Едегем”, м. Червоноград “НЕОрадіо”
5 Старосамбірське районне радіомовлення “Голос Прикарпаття”, м. Старий Самбір Власна музична композиція “Голос Прикарпаття”
6 Студія районного радіомовлення “Карпатський гомін”, м. Турка “Говорить студія районного радіомовлення “Карпатський гомін”
7 ТОВ “Радіоінформаційний центр “Незалежність”, м. Львів Мелодія І. Білозіра “Встань з колін, народе мій”
8 ТОВ “ТРК “Говерла”, м. Львів “KISS FM”
9 ТОВ “ТРК “МАН”, м. Київ “Русское радио”
10 ТОВ “ТРК “ТРТ”, м. Трускавець “Твоє радіо”
11 ТРК “ЛАН” у формі ТОВ, м. Стрий “Радіо Стрий FM-радіо Твого міста”
12 ТОВ “ПРЕСТАЙМ.КОМ.ЮА”, м. Львів “ВГОЛОС”
Миколаївська область
1 ТОВ “ТРК “Всесвіт Плюс”, м. Первомайськ “Радіо “ТВІЙ ВСЕСВІТ”
2 ТОВ “ТРК “ІМІДЖ TV”, м. Вознесенськ “ХІТ ФМ”
3 ТОВ “ТРК “Музично-інформаційне радіо”, м. Миколаїв “Радіо РОКС-Україна”
4 ТОВ “ТРК “МЕГА-РАДІО”, м. Миколаїв “Перець FM Миколаїв”
5 ТОВ “ТРК “Радіопрім”, м. Миколаїв “Русское Радио”
6 ТОВ Фірма “Волинь”, м. Київ “Радіо Next”
Одеська область
1 ПрАТ “Акціонерна радіотелевізійна компанія “ГЛАС”, м. Одеса “Радіо ГЛАС”
2 ПП “ТРК “Ефір-Р”, м. Рені “Радіо-Р”
3 ТОВ “Радіомовна компанія “Армянське радіо – Україна”, м. Київ “Армянське радіо”
4 ТОВ “Радіомовна компанія “ОЛІВІН”, м. Одеса “РАДІО ОЛІВІН”
5 ТОВ “Радіомовна компанія “Радіо Одеса”, м. Одеса “Одеса-Мама”
6 ТОВ “Телерадіооб’єднання “Радіо-Філ Л.Т.Д.”, м. Одеса “feel 102,2 FM”
7 ТОВ “ТРК “Кобзар”, м. Київ “Перець FM Фрунзівка”
8 ТОВ “ТРК “Нова хвиля”, м. Одеса “Радіо РОКС-Україна”
9 ТОВ “ТРК Одеської національної юридичної академії “АКАДЕМІЯ”, м. Одеса “Радіо Академія”
10 ТОВ “Шанс плюс”, м. Одеса “ПРОСТО РОК”
11 ТОВ “ТРК “Гармонія міра”, м. Одеса “Гармонія світу”
12 ТРО ПП “Радіо-1”, м. Одеса “Народне радіо”
Полтавська область
1 ПП “Вісма-радіо-ТБ”, м. Київ “Люкс ФМ”
2 ПП “Приватна телекомпанія “Візит”, м. Кременчук “Радіо Мелодія”
3 ПП “Телерадіомовна компанія “Аллюр”, м. Кременчук “Аллюр, аллюр, аллюр… музика твого серця 106 ФМ”
4 ТОВ “ТРК “Квадрат”, м. Полтава “Радіо Мелодія”
5 ТОВ “ТРК “Пріоритет”, м. Кременчук “Автохвиля”
6 ТОВ “ТРК “ТЕТ-Полтава”, м. Полтава “EUROPA PLUS”
7 ТОВ “ТРК “ЮТА-TV”, м. Полтава “KISS FM”
Рівненська область
1 КП “ТРК “Березне” Березнівської районної ради, м. Березне “Радіо Березне”
2 КП ТРК “Полісся”, м. Сарни Фрагмент пісні В. Торчика “Сарненський вальс”
3 ТОВ “Радіо Трек”, м. Рівне “Радіо Трек-106,4 FM”
4 ТОВ “ТРК “Ритм”, м. Рівне “Радіо Ритм”
5 КП “ТРК “Бурштиновий шлях” Володимирецької районної ради Рівненської області, смт Володимирець “Шлях-FM”
Сумська область
1 Мистецько-інформаційний “РТВ-ЦЕНТР “ВЕЖА” у формі ТОВ, м. Конотоп “Радіо Кон FM”
2 ТРК “ТВК” у формі ПП, м. Охтирка “А-FM”
3 ТОВ “ТРК “Спектр”, с. Андріяшівка Роменського району “Радіо “Спектр”
4 ТОВ “Радіо Всесвіт”, м. Суми “Радіо Мелодія”
5 ТОВ “ТРК “Топ-радіо”, м. Суми “Радио Шансон”
6 ТОВ “ТРК “Відікон”, м. Суми “Діва-радіо”
7 ТОВ “ТРК “Укрмаіл”, м. Конотоп “Експрес радіо”
Тернопільська область
1 ПП ТРО “Українська хвиля”, м. Тернопіль “УХ-радіо”
2 ПП ТРО “Ух-радіо”, м. Тернопіль “Ух-радіо”
3 ТОВ “Радіо ТОН”, м. Тернопіль “Радіо РОКС-Україна”
Харківська область
1 Дочірнє підприємство “Телевізійна та радіомовна компанія “Люкс”, м. Київ “Люкс ФМ”
2 ТОВ “Радіо “Нова хвиля”, м. Харків “MFM”
3 ТОВ “Телерадіовидавнича компанія “Мастер”, м. Харків “ВЕСТИ РАДИО”
4 ТОВ “ТРК “Радіо 50”, м. Харків “EUROPA PLUS”
5 ТОВ “ТРК “Радіо-Артіль”, м. Харків “Легкое и спокойное радио RELAX”
6 ТОВ “ТРК “СІМОН.”, м. Харків “Радио сто шесть и шесть”
7 ТОВ “Терра-Медіа”, м. Лозова “Радіо Терра”
Херсонська область
1 ПП “ТРО “Софія”, м. Херсон “Херсон ФМ”
2 ПП “ТРО БУЛАВА”, м. Херсон “ЛЮБИМОЕ РАДИО”
3 ТОВ “РАДІО-АВТО”, м. Херсон “Авторадіо”
4 ТОВ “ТРК “ВАШЕ РАДІО”, м. Херсон “Радіо РОКС-Україна”
Хмельницька область
1 ПП “ТРК “АРТ”, м. Хмельницький “KISS FM”
2 ТОВ “ТРК “ВСІМ РАДІО”, м. Хмельницький “ОКЕЙ”
Черкаська область
1 ПП “ТРК “Черкаський центр міжнародних зв’язків”, м. Київ “Радио Шансон”, “Бизнес радио”
2 ПП “АГЕНЦІЯ ВІДЕОРІШЕНЬ”, м. Черкаси “РАДІО 24”
3 ПП “БУДПРОЕКТ-МАКСИМУМ”, м. Ватутіне “Радио-АКТИВНОСТЬ”
4 ПП “Шпола УКР-Центр”, м. Шпола “Екватор-ФМ”
5 ПП РК “Черкаси-Вибір”, м. Черкаси “Радіо РОКС-Україна”
6 ТОВ “Телекомпанія “Сатурн-TV”, м. Умань “MID-FM”
7 КП “ТРО “На хвилі Корсуня” Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області, м. Корсунь-Шевченківський “На хвилі Корсуня” на музику А. Харенка
Чернівецька область
1 Комунальне підприємство Сокирянської районної ради “ТРО “Сокиряни”, м. Сокиряни Музичний твір “Позивні телерадіоорганізації “Сокиряни”
2 ТОВ “ТРК “Станція”, м. Чернівці “Радіо Станція”
3 ТОВ “Міська ТРК “Чернівці”, м. Чернівці “Блиск ФМ”
4 ТОВ “Буковинська хвиля”, м. Чернівці “Буковинська хвиля”
5 КП “ТРК “На своїй хвилі”, м. Новодністровськ “Говорить Новодністровськ”
Чернігівська область
1 Новгород-Сіверська державна міська ТРК “Сіверська”, м. Новгород-Сіверський Музичний фрагмент з пісні “Історія”, слова В. Крищенка, музика О. Гавриша
2 ПП “ТРК “Центр”, м. Київ “ЛЮБИМОЕ РАДИО”
3 ТОВ “Контакт-Інформ”, м. Київ “Люкс ФМ”
4 ТОВ “Телерадіомовна компанія “Унісон плюс”, м. Чернігів “Радіо РОКС-Україна”
5 ТОВ “ТРК “Галактика-плюс”, м. Прилуки “Галактика плюс”
6 ТОВ “ТРК “Сіверські підприємства”, м. Київ “Радио Шансон”
7 ТОВ “ТРК Європа Мікс”, м. Прилуки “Планета”
8 Радіоорганізація “Варвинське районне радіомовлення”, м. Варва “Говорить Варва”
9 РО “Коропське РРМ”, смт Короп “Короп FM”
10 Редакція Козелецького районного радіомовлення “Районні вісті”, смт Козелець “Говорить Козелець”

Перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне аналогове телевізійне мовлення та/або цифрове телевізійне мовлення у стандарті DVB-T2 (мультиплекси МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5)

№ з/п Телерадіоорганізація Логотип Наявність ліцензії на мовлення
аналогове цифрове
1 2 3 4 5
1 Національна телекомпанія України, м. Київ “UA: ПЕРШИЙ” “UA: ПЕРШИЙ DIGITAL” х х
2 ТОВ “ТРК “ЕРА”, м. Київ “Ера” х
3 ТРК “Студія “1+1” у формі ТОВ, м. Київ “1+1” х х
4 ПрАТ “Телеканал “Інтер”, м. Київ “ІНТЕР” х х
5 ТОВ “МК ТРК “ICTV”, м. Київ “зірка ICTV” х х
6 ТОВ “Новий канал”, м. Київ “Н” х х
7 ТОВ “ТРК “Україна”, м. Донецьк “Україна” х х
8 ТОВ “ТРК “Україна”, м. Донецьк “Індиго TV” х
9 ТОВ “ТРК “Україна”, м. Донецьк “НЛО.TV” х
10 ПрАТ “Міжнародний Медіа Центр-СТБ”, м. Київ “С – Можливо все!” х х
11 ПрАТ “ТК “ТЕТ”, м. Київ “ТЕТ” х х
12 ТОВ “Телестудія “Служба інформації”, м. Київ “НТН” х х
13 ТОВ “Телеодин”, м. Київ “М1” х х
14 ТОВ “ТРК “Експрес-Інформ”, м. Київ “5 +” х
15 Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ “ТРК “НБМ”, м. Київ “5” х х
16 ТОВ “ТРО “Мульті Медіа Сервіс”, м. Київ “К1” в колі х х
17 ТОВ “Телеканал “Тоніс”, м. Київ “tonis” х х
18 ТОВ “ТРК “Кіно ТВ”, м. Київ “Ентер-фільм” х
19 ТОВ “Музичне телебачення”, м. Київ “ZOOM” х
20 ТОВ “Телеканал “МЕГА”, м. Київ “М” х х
21 ТОВ “ТРК “Музика ТВ”, м. Київ “ПІКСЕЛЬ TV” х
22 ТОВ “ТОТВЕЛЬД”, м. Київ “XSPORT” х
23 ТОВ “Телеканал “К2”, м. Київ “К2” х
24 ТОВ “РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ”, м. Одеса “2+2” х
25 ТОВ “ТРК “Нові комунікації”, м. Київ “Dobro” х
26 ТОВ “Голдберрі”, м. Київ “ЕСПРЕСО” х
27 ТОВ “ТРК “Погода ТБ”, м. Київ “BUSINESS” х
28 ТОВ “Банківське телебачення”, м. Київ “UA” “БТБ” х
29 ТОВ “КОРОНА САНРАЙС”, м. Київ “ВІНТАЖ ТВ” х
30 ТОВ “АСПЕРА 2011”, м. Київ “ЕСКУЛАП-TV” х

Перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють регіональне аналогове телевізійне мовлення та/або цифрове телевізійне мовлення у стандарті DVB-T2 (регіональний мультиплекс МХ-5)

№ з/п Суб’єкт інформаційної діяльності Логотип Наявність ліцензії на мовлення
аналогове цифрове
1 2 3 4 5
1 Виробниче МП “Горизонт”, м. Первомайський Харківської області “Горизонт-TV” х х
2 ДП “ТРК “Стерх” ТОВ “Природні інвестиції”, м. Дніпропетровськ “11 канал” х х
3 ДП “Дитяче телевізійне агентство”, м. Хмельницький “33 канал” х х
4 ДП “ТРК “Аверс” ВАТ “Корпорація “Аверс”, м. Луцьк “АВЕРС” х х
5 ДП ТРК “Мукачево (“М-студіо”)” виробничо-комерційного ТОВ “Продюсер”, м. Мукачеве Закарпатської області “MS” х х
6 Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина”, м. Івано-Франківськ Галка в короні з печатки Ярослава Осмомисла х х
7 КП “Телерадіоагентство “Новий Чернігів” Чернігівської міської ради, м. Чернігів Одноголовий орел з мечем х
8 Міське КП інформаційно-телевізійне агентство “ВІТА”, м. Вінниця Комбінований знак, який асоціюється із гербом міста Вінниці і має дві динамічні назви VITA TV ВІТА ТБ х х
9 ОА “Вінницька громадська ТРК “Вінниччина”, Вінниця Стилізована літера “В” на білому фоні напис “Вінниччина” х
10 Обласне об’єднання “Луганське кабельне телебачення”, м. Луганськ “ЛКТ” х х
11 ПАТ “Інформаційне агентство “Репортер”, м. Одеса “РЕПОРТЕР” х х
12 ПАТ “ТРК “Люкс”, м. Львів “24” х х
13 ПМП “ТРК “ДАНІО”, с. Баранинці Ужгородського району “21 УЖГОРОД” х х
14 ПП “Інформаційна студія “Полісся-TV”, м. Луцьк “p” х
15 ТОВ “ТРК “РАІ”, м. Бурштин Івано-Франківської області “РАІ” х
16 ПрАТ “Медіагруп нові проекти”, м. Краматорськ Донецької області Стилізоване зображення “ВПТВ” х
17 ПрАТ “Телевізійна служба Дніпропетровська”, м. Дніпропетровськ “34” х х
18 ТОВ “Телерадіокомпанія “Твій Всесвіт”, м. Первомайськ Миколаївської області “Твій Всесвіт” х
19 ТОВ “Медіагрупп “ФМ”, м. Сімферополь “ТВ FM” х
20 ТОВ “TV-4”, м. Тернопіль “4tv” х х
21 ТОВ “Аріадна ТВ”, м. Київ “112 Україна” х
22 ТОВ “Гравіс”, м. Київ “ПЛЮСПЛЮС” х
23 ТОВ “Гравіс-Кіно”, м. Київ “2+2” х
24 ТОВ “Запорізька незалежна ТРК “ТВ-5”, м. Запоріжжя “т-воя стихія tv5” х х
25 ТОВ “Коледж преси та телебачення”, м. Миколаїв “ТАК TV” х
26 ТОВ “Лідер ТВ”, м. Київ “112 Україна” х
27 ТОВ “Місто ТБ”, м. Чернівці “Місто ТБ” х
28 ТОВ “Незалежна ТРК “ІРТА”, м. Луганськ “ІРТА” х х
29 ТОВ “Новий формат ТВ”, м. Київ “112 Україна” х
30 ТОВ “Партнер ТВ”, м. Київ “112 Україна” х
31 ТОВ “Скіф-2”, м. Костянтинівка Донецької області Перевернута літера “С” х х
32 ТОВ “Слово Волині”, м. Луцьк “СВ” х
33 ТОВ “ТВ Вибір”, м. Київ “112 Україна” х
34 ТОВ “ТРК “Академ-TV”, м. Суми “Атv” х х
35 ТОВ “ТРК “Відікон”, м. Суми “V” (Відікон) х х
36 ТОВ “ТРК “ВІККА”, м. Черкаси “ВІККА” х х
37 ТОВ “ТРК “Град”, м. Іллічівськ Одеської області “ГРАД” х
38 ТОВ “ТРК “ІТВ”, м. Сімферополь “ИТВ” х х
39 ТОВ “ТРК “Регіональна телевізійна система”, м. Луганськ “ЛОТv24” х х
40 ТОВ “ТРК “Рівне 1”, м. Рівне “Рівне 1” х х
41 ТОВ “ТРК “ТелеРадіоСвіт”, м. Київ “Тві” х
42 ТОВ “ТРК “Україна”, м. Донецьк “ДОНБАС” х х
43 ТОВ “ТРК “Херсон Плюс”, м. Херсон “Херсон Плюс” х
44 ТОВ “ТРК ОНЮА “Академія”, м. Одеса “АКАДЕМІЯ” х х
45 ТОВ “ТС “Астра-ТБ”, м. Гірник Донецької області “КРТ” х
46 ТОВ “Чернівецький промінь”, м. Чернівці “Чернівецький промінь (комбіноване)” х
47 ТОВ “Чорноморська телерадіокомпанія”, м. Сімферополь Стилізоване зображення сонця та хвилі х
48 ТОВ ТРК “Міст ТБ”, м. Львів “ZIK” х
49 Філія Національної телекомпанії України “Волинська регіональна дирекція”, м. Луцьк “ВТ” х х
50 Філія Національної телекомпанії України “Вінницька регіональна дирекція “ВІНТЕРА”, м. Вінниця “ВДТ” х х
51 Філія Національної телекомпанії України “Дніпропетровська регіональна дирекція”, м. Дніпропетровськ “Д” х х
52 Філія Національної телекомпанії України “Донецька регіональна дирекція”, м. Краматорськ “27 канал” х х
53 Філія Національної телекомпанії України “Житомирська регіональна дирекція”, м. Житомир Стилізоване зображення колосу х х
54 Філія Національної телекомпанії України “Закарпатська регіональна дирекція”, м. Ужгород “m 1” (“Тиса один”) х х
55 Філія Національної телекомпанії України “Запорізька регіональна дирекція”, м. Запоріжжя “Запоріжжя” х х
56 Філія Національної телекомпанії України “Івано-Франківська регіональна дирекція “КАРПАТИ”, м. Івано-Франківськ “ОДТРК Івано-Франківськ” х
57 Філія Національної телекомпанії України “Київська регіональна дирекція”, м. Київ “ЦК”, “КДТРК” х х
58 Філія Національної телекомпанії України “Кіровоградська регіональна дирекція”, м. Кіровоград Стилізована літера “К” х х
59 Філія Національної телекомпанії України “Кримська регіональна дирекція “Крим”, м. Сімферополь “КРЫМ” х х
60 Філія Національної телекомпанії України “Луганська регіональна дирекція”, м. Сєвєродонецьк “ЛОТ” х х
61 Філія Національної телекомпанії України “Львівська регіональна дирекція”, м. Львів “трк ЛЬВІВ” х х
62 Філія Національної телекомпанії України “Миколаївська регіональна дирекція”, м. Миколаїв “ТМ” х х
63 Філія Національної телекомпанії України “Новгород-Сіверська регіональна дирекція “Сіверська”, м. Новгород-Сіверський Чернігівської області “ТС” х х
64 Філія Національної телекомпанії України “Одеська регіональна дирекція”, м. Одеса Зображення вітрила х х
65 Філія Національної телекомпанії України “Полтавська регіональна дирекція “ЛТАВА”, м. Полтава “Лтава” х х
66 Філія Національної телекомпанії України “Рівненська регіональна дирекція”, м. Рівне “РТБ” х х
67 Філія Національної телекомпанії України “Сумська регіональна дирекція”, м. Суми “Р” “Т” “С” (перші літери від слів “Регіональне Телебачення Сумщини”) х х
68 Філія Національної телекомпанії України “Тернопільська регіональна дирекція”, м. Тернопіль “ТТБ” х х
69 Філія Національної телекомпанії України “Харківська регіональна дирекція”, м. Харків “ОТБ” х х
70 Філія Національної телекомпанії України “Херсонська регіональна дирекція “Скіфія”, м. Херсон “Скіфія” х х
71 Філія Національної телекомпанії України “Хмельницька регіональна дирекція “Поділля-Центр”, м. Хмельницький “Ц” Х х
72 Філія Національної телекомпанії України “Черкаська регіональна дирекція”, м. Черкаси “Рось” Х х
73 Філія Національної телекомпанії України “Чернівецька регіональна дирекція”, м. Чернівці “БУКОВИНА” Х х
74 Філія Національної телекомпанії України “Чернігівська регіональна дирекція”, м. Чернігів “Чернігівська ОДТРК Сівер-ЦЕНТР” Х х

Перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють місцеве аналогове телевізійне мовлення та/або цифрове телевізійне мовлення у стандарті DVB-T2 (регіональний мультиплекс МХ-5)

№ з/п Телерадіоорганізація Логотип Наявність ліцензії на мовлення
аналогове цифрове
1 2 3 4 5
Автономна Республіка Крим
1 ДО “Севастопольська регіональна ДТРК”, м. Севастополь “СТВ” х х
2 МПП “Телерадіокомпанія “Екран”, м. Красноперекопськ “TVE” х
3 ПП “ТК “Орфей”, смт Леніне “Орфей” х
4 ПП “ТРК “Омега-ТВ”, м. Севастополь “НТС” х
5 ТОВ “МЕДІА ТБ СЕВАСТОПОЛЬ”, м. Севастополь “С 1” х
6 ТОВ “Телерадіокомпанія “Екран”, м. Джанкой “11 К” х
7 ТОВ “ТК “Свобода”, смт Первомайське “С” х
8 ТОВ “ТРК “Жиса”, м. Сімферополь “2+2 Жиса” х
9 ТОВ “ТРК “Моріон”, м. Євпаторія “М” х
10 ТРК “Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Бриз”, м. Севастополь “Бриз” х
11 ТРК “Північний Крим”, м. Армянськ “СК” х
12 ТРО комунальної власності “Міська ТРК “Севастополь”, м. Севастополь “НК “Севастополь” х
13 ТОВ “Медіагрупп “ФМ”, м. Сімферополь “ТВ FM 1” х
Волинська область
1 ТОВ “Володимир-Волинське агентство телевізійного мовлення “Володимир”, м. Володимир-Волинський Стилізовані букви “АТМ” х
Дніпропетровська область
1 Філія Національної телекомпанії України “Криворізька регіональна дирекція “Криворіжжя”, м. Кривий Ріг “КДТ” х
2 КП “Павлоградська ТРК” Павлоградської міської ради”, м. Павлоград “ПТРК” х
3 КП “Телерадіокомпанія “Рудана”, м. Кривий Ріг “Р” х х
4 КП “Телерадіостудія “Досвітні вогні”, м. П’ятихатки “ДВ” х
5 ПАТ “Нікопольський Медіа-Центр”, м. Нікополь “НМЦ” х
6 ТРК “МГОК TV” ДП ПАТ “Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат”, м. Нікополь “МГОК TV” х
7 ПП “ТРК “Атлант”, м. Апостолове “ТРК Атлант” х х
8 ПП “ТРК “Регіон”, м. Синельникове Земна куля у бузковому обрамленні на фоні веселки х
9 Приватна незалежна “ТРК “Степ”, м. Жовті Води “TV-СТЕП” х
10 Приватна регіональна ТРК “ДЮФЮЛ”, м. Першотравенськ “ТВП” х
11 Приватна ТРК “Візит”, м. Першотравенськ “ВІЗИТ” х
12 ТОВ “Телестудія “Взгляд”, м. П’ятихатки Схематичне зображення ока х
13 ТОВ “ТК “Приват ТБ Дніпро”, м. Дніпропетровськ “9 канал” х
14 ТОВ “ТРК “Вільногірський техноцентр”, м. Вільногірськ “ВТЦ” х
15 ТОВ “ТРК “Жовта річка”, м. Жовті Води “Жовта річка” х
16 ТОВ “ТРК “Кварц”, м. Нікополь “Кварц”, “К” х
17 ТОВ “ТРК “МСТ”, м. Марганець “МСТ” х
18 ТОВ “ТРК “Пектораль”, м. Орджонікідзе “Пектораль” х
19 ТОВ “ТРК “ТЕТ-Дніпропетровськ”, м. Дніпропетровськ “ТЕТ-Дніпропетровськ” х
20 ТОВ “ТРК “Українсько-польське радіо та телебачення “Співдружність”, м. Дніпропетровськ “УПС-TV” х
21 ТОВ ТК “Автор ТВ”, м. Дніпродзержинськ “41” х
22 ТРК “ЕЛЕКТА” у формі МПП, смт Васильківка Дніпропетровської області “29” х
Донецька область
1 ТОВ “ТЕЛЕКОМПАНІЯ “РОДИНА”, м. Горлівка “Центр” х
2 КП “Артемівське телерадіомовлення”, м. Артемівськ “АТВ” х
3 КП “ТРК “Інфо-центр”, м. Селидове “Інфо-центр” х
4 ПП “БІТІВІ-КОМПАНІ”, м. Донецьк “BTV” х
5 Студія “ТРК ТРК-8-Дзержинськ”, м. Дзержинськ “ТРК-8” х
6 ТОВ “Компанія інформації радіотелекомунікації “ТОР”, м. Слов’янськ “ТОР” х
7 ТОВ “Телебачення “КАПРІ”, м. Красноармійськ “ТБ КАПРІ” х
8 ТОВ “Телевізійна компанія “Орбіта”, м. Красноармійськ “ОРБІТА” х х
9 ТОВ “Телерадіокомунікаційна компанія “СИГМА”, м. Маріуполь “Сигма” х х
10 ТОВ “ТК “АВЕСТА”, м. Комсомольське Літера “А” у колі х
11 ТОВ “ТК “ТВ-Сфера”, м. Харцизьк “ТВ-Сфера” х
12 ТОВ “ТРК “6 канал”, м. Артемівськ “6 канал” х х
13 ТОВ “12 ТВК”, м. Київ “ПЕРШИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ” х
14 ТОВ “ТРК “ТВ-7”, м. Маріуполь “ТВ-7” х
15 ТОВ “ТРО “Маріупольське телебачення”, м. Маріуполь “МТВ” х
16 ТОВ “ТРК “САТ-ПЛЮС”, м. Слов’янськ Три дуги, схожі на незамкнений еліпс та слово “плюс” х х
17 ПП ТРК “САТ”, м. Краматорськ “САТ” х
18 ТРК “Юніон”, м. Макіївка “ЮНІОН” х х
19 ТОВ “ТРК “ДОН-ІНФО” “ДОН-ІНФО” х
Житомирська область
1 КП Коростенської міської ради “ТО “КОРОСТЕНЬМЕДІА”, м. Коростень “Коростень ТБ” х
2 ТОВ “ТРК “Союз-ТВ”, м. Житомир “Ctv” х х
Закарпатська область
1 ТОВ “Регіональна телевізійна компанія “Хуст”, м. Хуст “РТК Хуст” х
2 ТОВ “ТРК “Виноградів ТВ” Виноградівської міської ради, м. Виноградів “ТВ” х
Запорізька область
1 ТОВ “Запорізька незалежна ТРК “ТВ-5”, м. Запоріжжя “твоя стихія tv5” х
2 КП “Бердянська міська ТК “ТБ-Бердянськ” Бердянської міської ради, м. Бердянськ “Б” х
3 КП “Муніципальна телевізійна мережа”, м. Запоріжжя “МТМ”, “24” х
4 КП “ТРК “Мелітополь” Мелітопольської міської ради Запорізької області, м. Мелітополь “TVM” х
5 ПрАТ “ТРК “АЛЕКС”, м. Запоріжжя “А” х
6 ТОВ “ТРК “Алекс ТВ”, м. Запоріжжя “2+2 Запоріжжя” х
7 ТОВ “ТРК “МТВ-плюс”, смт Мирне Мелітопольського району “МТВ-плюс” х
8 ТОВ “ТРК “ЮГ”, м. Бердянськ “ЮГ” х
9 ДП “Телерадіокомпанія “НБМ-Запоріжжя” ПІІ у формі ТОВ “Телерадіокомпанія “НБМ”, м. Запоріжжя “НБМ-Запоріжжя” х
Івано-Франківська область
1 Державна студія “Калуське міське телебачення”, м. Калуш “КТМ” х
2 КП “Калуська районна ТРО “Незалежність” Калуської районної ради, м. Калуш “Незалежність” х
3 ПП “Снятин” (студія телебачення), м. Снятин “С” х
4 ПП “ТРК “НТК”, м. Коломия “НТК” х
5 ТОВ “ТРК “3-Студія”, м. Івано-Франківськ “3 tv” х
6 ТОВ “ТРК “Захід”, м. Рогатин “Захід TV” х
7 ТРК “Надвірна”, м. Надвірна “Н” х
8 ТРО “Тисмениця”, м. Тисмениця “ТТ” х
9 ПП “ТРК “РАІ”, м. Бурштин “РАІ” х
місто Київ
1 ТОВ “ТРК “Купол”, м. Київ “100+телеканал” х
2 ТОВ “Медіамережі”, м. Київ “ВСІ НОВИНИ” х
3 ТОВ “ТРК “Академія”, м. Київ “КРТ КИЇВ” х
4 ТРК “Сатурн” у формі ТОВ, м. Київ “КРТ МІСТО” х
5 КП КМР “ТК “Київ”, м. Київ “КИЇВ TV” х х
Київська область
1 КП Березанська телерадіостудія “Березань”, м. Березань “Березань” х
2 КП Рокитнянської районної ради Київської області ТРК “Рокита”, м. Рокитне “РТК” х
3 ПП “Авіс”, м. Макарів “АВІС” х
4 ПП “ТРК “Майдан TV”, м. Біла Церква “Майдан TV” х
5 Телестудія “ТБ Кагарлик”, м. Кагарлик “ТБ Кагарлик” х
6 ТК “Студія “Миронівка”, м. Миронівка “ТРС” х
7 ТОВ “Персей ТВ”, м. Київ “Персей ТВ” х
8 ТОВ “ТРК “Бест”, м. Біла Церква ТОВ “ТРК “Бест” х
9 ТОВ “ТРК “Грант”, смт Ставище “Грант” х
10 ТРК “Альта”, м. Переяслав-Хмельницький “А” х
Кіровоградська область
1 ТОВ “ТРК “TTV”, м. Кіровоград “TTV” х х
2 ТОВ “ТРК “ТБ Стимул”, м. Кіровоград “2+2 ТБ СТИМУЛ” х
3 ТОВ “ТРК “Кабельні телевізійні мережі”, м. Олександрія “КТМ” х
Луганська область
1 ДП “ТК РТВ” ТОВ ТРК “Ровеньківські канали телемовлення”, м. Ровеньки “РТВ” х
2 КП “Редакція міського телебачення “АСКЕТ”, м. Алчевськ “АСКЕТ” х
3 ТОВ “Телекомпанія “Ера-ТВ”, м. Луганськ “Ера-ТВ” х
4 ТОВ “Телерадіокомпанія “Від”, м. Луганськ “ВІД” х
5 ТОВ “Телерадіомовна компанія “Луч”, м. Красний Луч “Луч” х
6 ТОВ “Телестудія “Ніка-ТВ”, м. Луганськ “Ніка ТВ” х
7 ТОВ “ТК “Антел”, м. Луганськ “Антел” х
8 ТОВ “ТРК “Акцент”, м. Лисичанськ “А” х х
Львівська область
1 ПП “НТА – Незалежне телевізійне агентство”, м. Львів “НТА” х
2 Районна комунальна ТРК “Броди”, м. Броди У правому верхньому куті екрана графічне зображення лілеї, елемента герба району х
3 ТОВ “Алсет Плюс”, м. Дрогобич “Алсет” х
4 ТОВ “ТРК “ТРТ-ТБ”, м. Трускавець “ТРТ” х
5 ТРО “Телефакт”, м. Самбір “Телефакт” х
6 ТОВ “Мультиплексресурс”, м. Львів “ЗАХІД НОВИНИ” х
Миколаївська область
1 Командитне товариство “Первомайський центр телевізійного мовлення “Телеком-1”, м. Первомайськ “ОЛТА” х
2 ТОВ “ТАК ТВ+”, м. Київ “2+2 Миколаїв” х
3 ТОВ “ТРК “Сатурн”, м. Миколаїв “S” х
4 ТОВ ТРК “НІС-ТВ”, м. Миколаїв “35” х
5 КП “ТРК “Март”, м. Миколаїв “МАРТ” х х
Одеська область
1 ТРК “Одеса Плюс” у вигляді ТОВ, м. Одеса “PLUS” х
2 КП “Овідіопольська студія телерадіомовлення ОВІС-ТРМ”, смт Овідіополь “ОВІС TV” х
3 Обласний центр естетичного виховання, м. Ізмаїл “ТБ-Ізмаїл” х
4 ПАТ “АРТК “Глас”, м. Одеса “ГЛАС” х
5 ПП “Районне телебачення”, смт Комінтернівське “VPM” х
6 Приватна ТК “Дозвілля”, м. Березівка “ГРАД” х
7 Редакція районного телерадіомовлення “Кілія-Контакт”, м. Кілія “Кілія ТРМ” х
8 ТОВ “Балінформкомпанія”, м. Балта “Б” “І” “К” х
9 ТОВ “Ріак-інформ”, м. Іллічівськ “РІАК” х
10 ТОВ “ТРК “Андсер”, м. Одеса “А1” х
11 ТОВ “ТРК “АРТ”, м. Одеса “АРТ” х
12 ТОВ “ТРК “Іллічівське телебачення – 3”, м. Іллічівськ “ІТ-3” х
13 ТОВ “ТРК “Нова Одеса”, м. Одеса “НОВА ОДЕСА” х
14 ТОВ “ТРК “Примор’я”, м. Балта “П” х
15 КП “ТК “Котовське ефірне телебачення”, м. Котовськ “КЕТ” х
16 ТОВ “Телеконект”, м. Одеса “O-NEWS” х
Полтавська область
1 ПП “ТК “Візит”, м. Кременчук “Візит” х х
2 ПП “ТРК “Пирятин”, м. Пирятин “Пирятин” х
3 Районна ТС “Гребінка”, м. Гребінка ТБ “Гребінка” х
4 ТОВ “ТРО “Контакт”, м. Карлівка “К” х
5 Телерадіокомпанія “АСТРА”, м. Червонозаводське “Астра-TV” х
6 ТОВ “МТК “Лубни”, м. Лубни “Лубни” х
7 ТОВ “Студія “Місто”, м. Полтава “МІСТО” х
8 ТОВ “ТРК “Інформаційно-рекламне телебачення – Полтава”, м. Полтава “МІСТО+” х
Рівненська область
1 ТОВ “ТРК “Дубно”, м. Дубно “TPD” х
2 ТОВ “ТРК “Ритм”, м. Рівне “ритм” х
Сумська область
1 “Мистецько-інформаційний “РТВ-Центр “ВЕЖА” у формі ТОВ, м. Конотоп “КСТ” х
2 ПП “ТРК “Пульсар-РТБ”, м. Охтирка “23” х
3 ПрАТ “Шосткинська телекомпанія “Телеком-Сервіс”, м. Шостка “ТКС” х
Харківська область
1 ТОВ “ТРК “СІМОН.”, м. Харків “Simon” х
2 АТ “ТРК “Право А/ТВК”, м. Харків Три смуги: червоного, синього та зеленого кольорів х
3 Куп’янська ТРК, м. Куп’янськ “К” х
4 ПАТ “РТМК “Тоніс-центр”, м. Харків “7” х х
5 ПАТ “ТРК “Фора”, м. Харків “F” х
6 ПП “ТРК “Зміїв ТБ”, м. Зміїв “25” х
7 ПП “ТРК “СІАТ”, м. Ізюм “СІАТ” х
8 ТК “Омега”, м. Красноград “ОМЕГА” х
9 ТОВ “Телекомпанія “АТН”, м. Харків “АТН” х
10 ТОВ “ТРК “S-ТЕТ”, м. Харків “S-ТЕТ” х
11 ТОВ “ТРК “Надія”, м. Первомайський “Надія” х
12 ТОВ “ТРК “РЕГІОН”, м. Харків “Р1” х
13 ТОВ “ТРК “Сігма”, м. Лозова “Sigma TV” х
14 ТОВ ТРК “Вектор”, м. Лозова “Вектор” х
15 ТРК Чугуївщини “Слобожанка”, м. Чугуїв “С” х
Херсонська область
1 КП “Скадовська районна комунальна телерадіомовна компанія “Обрій”, м. Скадовськ “Обрій” х
2 ПП “ТРК “ВТВ плюс”, м. Херсон “ВТВ плюс” х х
Хмельницька область
1 ПАТ “Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія”, м. Кам’янець-Подільський “К трк П” х
2 Городоцький районний телерадіопресцентр, м. Городок “4 ГТБ” х
3 Деражнянська районна студія телебачення “TV-43”, м. Деражня “ТВ-43” х
4 ТО “Полонський ТВ-канал”, м. Полонне “ПТБ” х
5 ТОВ “ДП “Контакт-Славута”, м. Славута “КС” х
6 ТОВ “Новини 24 години”, м. Київ “News One” х
7 ТОВ “Продюсерський центр “Ексклюзив”, м. Хмельницький Літера “Е” в лівому нижньому куті х
8 ТОВ “ТРК “Шанс”, м. Шепетівка “ШАНС” х
9 ТОВ “ТРК “ФНБ”, м. Дунаївці “FNB” х
10 ТОВ “ТК “Проскурів”, Хмельницький “ТКП” х
Черкаська область
1 КП “Жашківська ТРК “Жасмін”, м. Жашків “ОЖ” х
2 КП “Телекомпанія “Умань”, м. Умань “УМАНЬ” х
3 Редакція Шполянського районного телебачення і радіомовлення, м. Шпола “TV ШПОЛА” х
4 ТОВ “Обласна незалежна ТРК “Ятрань”, м. Умань “Ятрань” х
5 ТОВ “Телекомпанія “Сатурн-TV”, м. Умань “CTV” (Сатурн-TV) х
6 ТОВ Тальнівського телецентру “АЛЬФА”, м. Тальне “АТ” х
Чернівецька область
1 Чернівецька асоціація комерційної телекомпанії “ТВА”, м. Чернівці “ТВА” х
2 ТОВ “Міська телерадіокомпанія “Чернівці”, м. Чернівці “Ч” х
Чернігівська область
1 Державне КП “ТРК “Ніжинське телебачення”, м. Ніжин “НТБ” х
2 КП “Телекомпанія “Прилуки” Прилуцької міської ради, м. Прилуки “41-Прилуки” х х
3 Приватна ТРК “Оріон”, смт Варва “ОРІОН” х
Заступник
начальника управління –
начальник відділу технічного
контролю каналів
та регулювання
телерадіомовлення
Д. Кардаш